Informace o zpracování osobních údajů pro uživatele aplikace „mojeEUC“

Správcem osobních údajů je v souladu s ustanovením čl. 4 odst. 19 skupina podniků koncernu EUC, které jste údaje poskytl/a, nebo která je od vás získala k naplnění jednoho nebo více účelů.

Koncern EUC je tvořen řídícím podnikem – společností EUC a.s., IČ: 267 30 413, se sídlem Evropská 859/115, Vokovice, 160 00 Praha 6 (zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou B 7918 a jím řízenými podniky – poskytovateli zdravotních služeb ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších právních předpisů, kteří jsou alespoň z části ve vlastnictví řídícího podniku).

Skupina podniků se řídí společnými pravidly týkající se ochrany osobních údajů.

Vaše osobní údaje obvykle zpracovává ta společnost z koncernu EUC, jejímž jste klientem nebo pacientem. Pokud jste pacientem/klientem/uživatelem služeb více společností z koncernu EUC, spravuje každá společnost takové osobní údaje, které se týkají jejího produktu, služby (včetně zdravotních služby) nebo jiného právního vztahu, na jehož základě probíhá příslušná spolupráce.

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro uvedený účel/účely udělujete celé skupině podniků EUC.

Úvodní informace

Důvodem zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů je Vaše účast založená na užívání aplikace "mojeEUC" a zřízení klientského (uživatelského) osobního účtu provozovaném výše uvedeným Správcem osobních údajů v rámci mobilní aplikace "mojeEUC" nebo dostupném na webové stránce www.moje.euc.cz (dále jen „Aplikace“), a to v souladu s podmínkami užití služby.

Vzhledem k tomu, že bez těchto osobních údajů nelze poskytovat služby na dostatečné úrovni, bychom Vám rádi poděkovali za důvěru a ubezpečili Vás, že k vašim osobním údajům nezíská přístup žádná nepovolaná (neoprávněná) osoba. Všechny osoby, které se k vašim osobním údajům se mohou v rámci této Aplikace dostat, pečlivě vybíráme, ať už se jedná o naše zaměstnance nebo dodavatele.

Všichni zaměstnanci Správce osobních údajů jsou vázáni přísnou mlčenlivostí. Povinnost mlčenlivosti sjednáváme také se všemi svými smluvními partnery, pokud se mohou dostat do kontaktu s osobními údaji. Důvěra a vysoké zabezpečení údajů považujeme za jednu ze základních priorit v rámci naší činnosti.

Správce a navazující poskytovatel zdravotních služeb (resp. poskytovatelé zdravotních služeb) - tj. poskytovatel zdravotních služeb ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „Zákon o zdravotních službách“) (dále jen „Poskytovatel ZS“) jsou součástí zdravotnické skupiny EUC, tj. podnikatelské seskupení ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších právních předpisů, v jehož rámci ovládající společností je společnost EUC a.s. (tj. Správce) (dále jen „Skupina EUC“).

Jaké údaje o Vás zpracováváme?

V rámci aktivace účtu Aplikace Vaše osobní údaje získáváme přímo od Vás. Konkrétně se jedná o následující osobní údaje:

 • osobní jméno, příjmení;
 • kontaktní údaje: emailová adresa, telefonní číslo;
 • datum narození;
 • pohlaví;
 • číslo průkazu pojištěnce;
 • označení veřejné zdravotní pojišťovny;*
 • fotografii/scan průkazu pojištěnce; *
 • Odpovědi na sadu otázek**: např. Máte děti? Kdy jste byl naposledy u praktického lékaře? Kdy jste byl naposledy u zubaře? Trpíte pylovými alergiemi? Váha a výška? Kolik denně vypijete tekutin? Kolik času týdně sportujete? V kolik hodin chodíte obvykle spát? V kolik hodin vstáváte? Máte sedavý typ zaměstnání? Máte problémy se spánkem? Trpíte úzkostmi nebo depresemi? Býváte ve stresu? Jste kuřák/kuřačka? Máte diabetes? Máte alergii na laktózu? Jaký typ stravování preferujete?

*/ pouze pro potřeby zřízení Rozšířeného uživatelského účtu

**/ pouze v případě vyplnění dotazníku v rámci "Managementu prevence"

V jaké formě jsou mé osobní údaje zpracovávány?

Veškeré osobní údaje, které o Vás v rámci Aplikace vedeme, jsou v elektronické podobě a jsou situovány v rámci informačních systémů provozovaného Správcem.

Proč Vaše údaje zpracováváme a jaký je k tomu právní důvod?

Účelem zpracování Vašich osobních údajů Správcem je administrativní zajištění užívání osobního uživatelského účtu v prostředí Aplikace a v rámci toho i zajištění (zprostředkování) Vaší účasti v organizaci zdravotních služeb, které jsou Vám následně poskytovány osobou odlišnou od Správce (tj. Poskytovatel ZS ze Skupiny EUC). Právním titulem tohoto zpracování je pak smlouva o poskytování služeb Aplikace, k jejímuž uzavření mezi Vámi (subjektem údajů) a Správcem dochází okamžikem zřízení uživatelského účtu v prostředí Aplikace.

Dochází-li ke zpracování Vašich osobních údajů v rámci Aplikace, Správce tak činí za účelem umožnit Vám užívat uživatelský účet v prostředí Aplikace a v rámci toho Vám i zprostředkovat dílčí navazující služby (včetně poskytování zdravotních služeb způsobem a ve smyslu příslušných ustanovení Zákona o zdravotních službách).

Vaše osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat také za účelem zasílání elektronických obchodních sdělení (newsletter) a v rámci zlepšování kvality našich služeb i dotazy o spokojenosti Vás jako uživatele služby, pokud s touto formou zároveň vyslovíte svůj souhlas. Za tímto účelem však vždy zpracováváme pouze údaje nezbytné, a to zásadně v takové podobě, aby nebylo možné Vás jednoduše identifikovat.

Komu můžeme vaše osobní údaje poskytnout?

Vaše osobní údaje spravujeme v rámci činnosti Správce, přičemž třetím subjektům je předáváme v rámci Vašeho zájmu o zprostředkování poskytování zdravotních služeb v rozsahu důvodných potřeb Poskytovatele ZS ze Skupiny EUC, nebo s Vaším předchozím souhlasem, nebo pokud to umožňuje obecně závazný právní předpis České republiky nebo přímo aplikovatelný obecně závazný právní předpisy EU.

Abychom Vám zajistili poskytování kvalitní péče, využíváme v některých případech také externích dodavatelů, zejména pokud jde o technickou podporu našeho informačního systému. Při těchto činnostech může docházet ke zpracování některých vašich osobních údajů. V tom případě jsou externí dodavatelé v pozici tzv. zpracovatelů ve smyslu ustanovení čl. 4 odst. 8 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále

jen „GDPR“) nebo v postavení správce osobních ve smyslu ustanovení čl. 4 odst. 7 GDPR. Vězte, že své dodavatele a spolupracující zpracovatele si vybíráme podle přísných kritérií, proto o své osobní údaje nemusíte mít obavu.

Vaše osobní údaje nepředáváme mimo Evropský hospodářský prostor (European Economic Area).

Jak dlouho Vaše osobní data uchováme?

Vaše osobní údaje jsou uchovávány vždy po nezbytně nutnou dobu Vaší účasti v uvedené službě.

Bude docházet v rámci zpracování osobních údajů k automatizovanému rozhodování nebo profilování?

V rámci zpracování osobních údajů bude docházet k automatizovanému rozhodování a profilování pouze v rámci výsledku programu Managementu prevence. Výsledky nebudou mimo jejich automatizované sdělení uživateli dále jinak využívány ani ukládány.

Jaká máte práva ve vztahu ke svým osobním údajům?

Jako subjektu údajů Vám právní řád svěřuje celou řadu práv. Jako uživatel Aplikace a v jejím rozsahu máte ve vztahu k Vašim osobním údajům následující práva.

 • Právo na přístup k osobním údajům

Máte samozřejmě právo vědět, jaké osobní údaje jsou o Vás zpracovávány, za jakým účelem, jak dlouho, kde jsme tyto údaje získali, zda a komu je předáváme. Zároveň máte právo na poučení o dalších právech týkajících se těchto údajů. K Vašemu informování má sloužit zejména tento dokument, nicméně jsme připraveni Vám poskytnout potvrzení nebo upřesnění ke kterémukoli bodu této informace.

Pokud nás o to požádáte, poskytneme Vám bez zbytečného odkladu také kopii zpracovávaných osobních údajů. Za tuto kopii, zejména pokud by byla žádána opakovaně, jsme oprávněni účtovat přiměřený poplatek, a to v souvislosti s administrativními náklady. Pokud tuto žádost podáte v elektronické formě, budeme automaticky předpokládat, že máte zájem o poskytnutí informací také v elektronické formě. Máte však možnost požádat i o jiný způsob. Vezměte prosíme na vědomí, že právem získat kopii zpracovávaných osobních údajů nemohou být nepříznivě dotčena práva jiných osob.

 • Právo na opravu osobních údajů

V případě, že zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat, abychom je bez zbytečného odkladu doplnili nebo opravili, pokud obecně závazný právní předpis ČR nebo EU neukládá jinak.

 • Právo na omezení zpracování osobních údajů

Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení některých Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly nadále předmětem dalšího zpracovávání, a to po určitou dobu. Není to totéž, jako právo na výmaz, jelikož omezení zpracování není trvalé. Právo, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, máte v případě že:

 • popíráte přesnost údajů, které o Vás zpracováváme, a to na potřebnou dobu k tomu, aby mohla být jejich přesnost ověřena,
 • zpracování je bez právního základu (např. nad rámec údajů, které jsme oprávněni zpracovávat), ale na místo výmazu upřednostňujete omezení zpracovávání, kupříkladu proto, že předpokládáte, že nám tyto údaje v budoucnu stejně poskytnete,
 • již více nepotřebujeme zpracovávat Vaše osobní údaje, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků,
 • vznesete námitku proti zpracování (o tomto právu viz další bod poučení).

Pokud je zpracování omezeno, mohou být zpracovávány údaje jen s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné osoby, ať již fyzické nebo právnické, nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu.

 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů můžete využít pouze v situaci, kdy bychom některé vaše osobní údaje zpracovávali ve veřejném zájmu či na základě našeho oprávněného zájmu anebo pro účely přímého marketingu. V takových případech můžete vznést námitku kdykoli. Pokud se tak stane, budeme vaše osobní údaje dále zpracovávat, pouze pokud pro to prokážeme závažné oprávněné důvody (zejména pokud je budeme potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků). Pokud však vznesete námitku proti zpracovávání údajů za účelem přímého marketingu, neprodleně vaše údaje přestaneme pro tento účel zpracovávat.

 • Právo stěžovat si u dozorového úřadu

Uplatněním práv, které byly doposud uvedeny, není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v úvodu dokumentu. Aktuální pak naleznete přímo na webových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (tj. www.uoou.cz). Stížnost můžete podat kdykoliv, kdy máte pochybnosti o tom, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány tak, jak by měly být, tedy neoprávněně nebo v rozporu s právními předpisy.

 • Právo na výmaz

V některých případech máte jako subjekt údajů i právo, aby byly vaše osobní údaje vymazány. K výmazu vašich osobních údajů obecně přistupujeme, když je již nepotřebujeme a nemáme právní důvod k jejich zpracování. Dále vaše údaje vymažeme, pokud byly zpracovávány na základě souhlasu a tento souhlas byl následně odvolán.

Vezměte na vědomí, že i když půjde o jeden z důvodů k výmazu, neznamená to, že ihned smažeme všechny vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění našich právních povinností, účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, nebo určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

 • Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Pokud se jedná o případy, kdy jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, máte dále právo kdykoli takový souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu nicméně nebude nikterak dotčeno předchozí zpracování Vašich osobních údajů, které jsme prováděli před jeho odvoláním.

Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, a to následujícími způsoby:

 • poštou nebo po předchozí dohodě osobně na adrese EUC a.s., Evropská 859/115 160 00 Praha 6
 • e-mailem na e-mailové adrese: dpo@euc.cz,
 • telefonicky v českém jazyce: +420 731 546 921 od 9.00 do 15.00 (ne SMS)

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce ode dne jejího doručení. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás samozřejmě budeme informovat.

Seznam právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů

V následujících obecně závazných právních předpisech najdete nejdůležitější úpravu ochrany vašich osobních údajů:

 • nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (GDPR),
 • zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů;
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právní předpisů;
 • zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších právních přepisů.