REKLAMAČNÍ ŘÁD

(1) EUC Klinika Praha a.s.

IČ: 019 18 028, se sídlem Plaňanská 573/1, Malešice, 108 00 Praha 10, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 22953.

(2) Canadian Madical s.r.o.

IČ: 267 75 816, se sídlem Evropská 859/115, Vokovice, 160 00 Praha 6, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92970

(3) EUC Klinika Ústí nad Labem s.r.o.

IČ: 627 40 482, se sídlem Masarykova 92/2000, 400 01 Ústí n. Labem, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 8686

(4) EUC Klinika Zlín a.s.

IČ: 607 26 636, se sídlem tř. Tomáše Bati 5135, 760 01 Zlín, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1436

(5) EUC Klinika Liberec s.r.o.

IČ: 287 11 319, se sídlem Klášterní 117/2, 460 05 Liberec, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 28014

(6) EUC Klinika a.s.

IČ: 609 17 415, se sídlem Libušina 203, 535 01 Přelouč, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1175

(7) EUC Klinika České Budějovice s.r.o.

IČ: 625 25 107, se sídlem Matice školské 1786/17, 370 01 České Budějovice 25107, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Český Budějovicích, oddíl C, vložka 4995

(8) EUC Klinika Hradec Králové s.r.o

IČ: 481 69 820, se sídlem bratří Štefanů 895, 500 03 Hradec Králové, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3901

(9) EUC Klinika Kladno spol. s.r.o.

IČ: 475 39 771, se sídlem Huťská 211, 272 80 Kladno, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 19040

(10) EUC Klinika Ostrava a.s.

IČ: 258 60 836, se sídlem Opavská 962/39, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2358

(11) EUC Klinika Plzeň spol. s r.o.

IČ: 252 02 171, se sídlem Denisovo nábřeží 1000/4, 301 00 Plzeň, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 7952

(dále kterýkoliv z uvedených společnosti jen jako „společnost“),

tímto reklamačním řádem informuje spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práv z vadného plnění, které se projeví v záruční době (dále také jen „reklamace“).

Úvodní ustanovení

 • Lékárnou EUC se v tomto reklamačním řádu rozumějí lékárny a výdejny zdravotních prostředků provozované v České republice společností.
 • Tento reklamační řád byl zpracován dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a nevztahuje se na kupní smlouvy uzavřené s podnikateli.
 • Tento reklamační řád vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dne 1. 3. 2019 a nahrazuje veškerá předchozí znění.

Práva kupujícího z vadného plnění

 • Společnost odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady, zejména že:
  • má vlastnosti, které si strany ujednaly, které společnost nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy;
  • je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
  • vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 • Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 • Má-li věc vadu, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 • Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
 • Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 • Kupující má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva z vadného plnění.
 • Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 • Kupující dále není oprávněn uplatnit práva z vadného plnění:
  • - u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
  • - na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
  • - u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím; nebo
  • - vyplývá-li to z povahy věci.

Místo uplatnění reklamace

 • Společnost reklamaci přijme v kterékoliv Lékárně EUC.
 • Pro co nejhladší průběh doporučujeme reklamaci podat v té Lékárně EUC, ve které bylo reklamované zboží zakoupeno.

Podmínky a forma uplatnění reklamace

 • Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v připojeném návodu nebo v reklamě uvedena doba, po kterou lze věc použít, odpovídá společnost kupujícímu za to, že věc bude po tuto dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.
 • Zjistí-li kupující vadu zboží, musí tuto skutečnost sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu. Kupující uvede při uplatnění reklamace své jméno a příjmení, kontaktní údaje, popis vady zboží a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Při zasílání reklamovaného zboží na adresu prodávajícího doporučujeme kupujícímu vyplnit a přiložit reklamační formulář dostupný na webových stránkách prodávajícího.
 • Kupující je povinen doložit, že reklamované zboží bylo zakoupeno u prodávajícího, a to nejlépe předložením daňového dokladu, jeho kopie či jiným vhodným způsobem.
 • Pro uplatnění reklamace je kupující povinen předat prodávajícímu reklamované zboží.
 • Uplatnění reklamace je písemně zaznamenáno v reklamačním protokolu.

Lhůta k vyřízení reklamace

 • Reklamaci společnost vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.
 • Vyřízení reklamace bude kupující informován prostřednictvím kontaktních údajů, které uvedl v reklamačním protokolu.

Možnost odvolání

 • Pokud kupující není spokojen se způsobem vyřízení reklamace, doporučujeme obrátit se na vedoucího lékárníka. Tím není nijak dotčeno právo zákazníka na mimosoudní či soudní přezkum.

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

 • Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00; www.coi.cz