Všeobecné podmínky užití aplikace „mojeEUC”

(dále jen „Podmínky užití“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto Podmínky užití se týkají online služby klientské zóny (zahrnující několik dalších dílčích specifických služeb), která je dostupná registrovaným uživatelům:
  • na webové stránce „www.euc.cz/mojeeuc.cz“
  • jako mobilní aplikace

  (dále jen „Aplikace”) a je vlastněn, provozován a spravován společností:

  EUC a.s.

  IČ: 267 30 413, se sídlem Evropská 859/115, Vokovice, 160 00 Praha 6, Česká republika,
  zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka B 7918
  (dále jen „Provozovatel”)

 2. Provozovatel prohlašuje, že není poskytovatelem zdravotních služeb ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o poskytování zdravotních služeb a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „Zákon o zdravotních službách”).
 3. Provozovatel Webového aplikace je součástí skupiny EUC, tj. podnikatelské seskupení ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v jehož rámci ovládající společností je společnost EUC a.s., identifikační číslo: 267 30 413, se sídlem Evropská 859/115, Vokovice, 160 00 Praha 6, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soud v Praze pod spisovou značkou B 7918 (dále jen „Skupina EUC“).
 4. Přístup a oprávnění užívat Aplikaci (včetně níže specifikovaných služeb) má člověk, který:
  1. je starší 18 let a nebyl omezen ve svéprávnosti v oblasti, pod jejíž rozsah by bylo možné podřadit užívání Aplikace;
  2. komplexně absolvoval registrační proces specifikovaný v rámci čl. 3 těchto Podmínek užití.

   (dále jen „Uživatel” nebo „Uživatelé” nebo též „Pacient”).

 5. Provozovatel prohlašuje, že je plně odpovědný za obsah, který je dostupný v rámci Aplikace. Zmíněná odpovědnost Provozovatele se však netýká těch údajů, které budou do Aplikace (resp. níže specifikovaného Uživatelského účtu) a v rámci využívání Dílčích navazujících služeb vloženy ze strany Uživatele. Bude-li se jednat o zmíněné v předchozí větě, odpovědnost se vztahuje na Uživatele.
 6. Uživatelským účtem se rozumí:
  • digitální rozhraní Aplikace, které je přístupné po řádné registraci výlučně Uživateli a zahrnuje komplexní soubor údajů a osobních údajů, který vznikají na základě užívání Aplikace Uživatelem,
  • online rozhraní prostřednictvím kterého Uživatel může plnohodnotně užívat Aplikaci a služby, které jsou na Aplikaci navázány.

(dále jen „Uživatelský účet” nebo „Uživatelské účty”)

 1. Službami se rozumějí veškeré funkcionality nabízené Uživatelům prostřednictvím Aplikace (dále jen „Dílčí navazující služby”).
 2. Nevyplývá-li z těchto Podmínek užití jinak, je poskytovatelem Dílčích navazujících služeb Provozovatel.
 3. Vyplývá-li z těchto Podmínek užití, že Provozovatel není poskytovatelem Dílčí navazující služby, akceptací těchto Podmínek užití a okamžikem využití příslušné Dílčí navazující služby, vzniká s právní platností a účinností smluvní vztah mezi poskytovatelem příslušné Dílčí navazující služby a Uživatelem, přičemž předmětem takového smluvního vztahu jsou vzájemné závazky zmíněných smluvní stran týkající se úpravy podmínek poskytování příslušné Dílčí navazující služby.
 4. Všechny Dílčí navazující služby, které jsou provozovány Provozovatelem, nemají povahu zdravotních služeb ve smyslu Zákona o zdravotních službách.
 5. Aplikace rozlišuje dva druhy Uživatelských účtů – tj.:
  1. Základní uživatelský účet;
  2. Rozšířený uživatelský účet.

  S jednotlivými druhy Uživatelských účtů je spojen rozdílní rozsah Dílčích navazujících služeb.

 6. Užívání Aplikace je bezúplatné.

2. UŽIVATELSKÉ ÚČTY A ROZSAH DÍLČÍCH NAVAZUJÍCÍCH SLUŽEB S NIMI SPOJENÝ

 1. Uživatelé, kteří absolvovali registraci pro účely získání Uživatelského účtu, který je specifikován v ustanovení čl. 11 odst. 8 písm. a) (tj. Základní uživatelský účet) nemají přístup ke všem Dílčím navazujícím službám a jsou jim zpřístupněny zejména pouze následující Dílčí navazující služby:
  1. Management prevence: Chytrý test zdraví a kalendář prevence,
  2. Asistent medikace
  3. (funkce pro připomenutí užití léků – léčivých přípravků a ke kontrole lékových a potravinových interakcí)

  4. Rezervace léků na e-recept,
  5. sleva do e-shopu EUC lékárny (provozovatel poskytovatele lékárenské péče: společnost EUC Klinika Praha a.s.,
  6. (dále jen „Základní Uživatelský účet”).

 2. Uživatelé, kteří absolvovali registraci pro účely získání Uživatelského účtu, který je specifikován v ustanovení čl. 11 odst. 8 písm. b) těchto Podmínek užití mají přístup ke všem Dílčím navazujícím službám, které jsou v rámci Aplikace dostupné a jsou specifikovány (dále jen „Rozšířený Uživatelský účet”).
 3. Jak Základní uživatelský účet, tak i Rozšířený uživatelský účet neobsahují zdravotnickou dokumentaci Uživatele ve smyslu ust. § 53 a násl. Zákona o zdravotních službách a ani žádná Dílčí navazující služba neumožňují přístup ke zdravotnické dokumentaci ve zmíněném smyslu.
 4. Základní Uživatelský účet bude zpřístupněn Uživateli, který v rámci registračního procesu (viz čl. 3 Podmínek užití) neprojevil elektronickou formou zájem (vůli) o Dílčí navazující služby, které nejsou spojeny se Základním uživatelským účtem (dále jen „Benefitní dílčí služby).
 5. Rozšířený Uživatelský účet bude zpřístupněn Uživateli, který v rámci registračního procesu (viz čl. 3 Podmínek užití) projevil vůli o využívání Benefitních dílčích služeb”)

3. REGISTRACE UŽIVATELE DO APLIKACE

 1. Uživatel se musí před zahájením užívání Aplikace zaregistrovat. Bez provedení řádné registrace Uživateli nebude zpřístupněn Uživatelský účet (tzn. ani Dílčí navazující služby).
 2. Proces registrace (aktivace) do Aplikace má dvě rozdílné formy, které jsou závislé na tom, zdali je účastník (tzn. zájemce o registraci) registračního procesu oprávněn žádat o aktivaci Základního uživatelského účtu nebo o aktivaci Rozšířeného uživatelského účtu.
 3. Zmíněné v předchozím odstavci se netýká osob, které již prošly:
  1. aktivačním procesem pro účely využití služby Můj praktik online (viz ust. čl. 7 těchto Podmínek užití) nebo
  2. aktivačním procesem, který souvisí s klientskou zónou EUC Plus.
  3. nebo aktivačním procesem služby Lékař online prostřednictvím zaměstnavatele.

  Osoby, které jsou specifikované pod výše uvedenými body a) až b), obdrží pro účely aktivace Rozšířeného uživatelského účtu aktivační emailové sdělení a v případě svého zájmu o aktivaci Rozšířeného uživatelského účtu v rámci Aplikace zrealizují postup specifikovaný ve zmíněném emailovým sdělení.

 4. V průběhu registrace zájemce o zřízení Základního uživatelského účtu zadává své identifikační údaje v podobě:
  • osobní jméno a příjmení;
  • emailová adresa;
  • datum narození;
  • pohlaví;

  a projevuje vůli pro účely zpřístupnění Základního uživatelského účtu v rámci Aplikace projeví tak, že zaškrtne ve vstupním formuláři, že souhlasí s těmito Podmínkami užití a tuto svou vůli potvrdí kliknutím na příslušné políčko.

  Dosavadní držitelé zákaznické karty (tzn. plastové karty s EAN KÓDEM) do EUC lékáren (provozované v rámci Skupiny EUC) nebo zájemci o novou zákaznickou plastovou kartu (s QR kódem, jakožto identifikátorem zákazníka) do EUC lékáren (provozované v rámci Skupiny EUC), kteří doposavad žádnou zákaznickou kartu do EUC lékáren nedisponovali, mají možnost si zřídit Základní uživatelský účet při prezenční návštěvě EUC lékárny, přičemž souhlas s těmito Podmínkami užití projeví některým z následujících způsobů:

  1. sdělením pracovníkovi EUC lékárny unikátního PINU doručeného zájemci v rámci SMS;
  2. schválením těchto Podmínek užití v rámci aktivačního emailu, který bude zaslán na emailovou adresu zájemce sdělenou pracovníkovi EUC lékárny.

  Postup specifikovaný v tomto odstavci nevylučuje, aby zájemci o zřízení Uživatelského účtu absolvovali aktivační postup uvedený v prvním odstavci tohoto bodu 9 Podmínek užití nebo aktivační postup uvedený v odstavci 10 tohoto článku Podmínek užití.

 5. V průběhu registrace zájemce o zřízení Rozšířeného uživatelského účtu zadává:
  • osobní jméno a příjmení;
  • emailová adresa;
  • datum narození;
  • pohlaví;
  • označení veřejné zdravotní pojišťovny;
  • fotografii/scan průkazu pojištěnce;

  a projevuje vůli pro účely zpřístupnění Rozšířeného uživatelského účtu v rámci Aplikace projeví tak, že zaškrtne ve vstupním formuláři, že souhlasí s těmito Podmínkami užití a tuto svou vůli potvrdí kliknutím na příslušné políčko.

 6. Registrační proces je dovršen, pokud Provozovatel zašle zájemci o zřízení Uživatelského účtu na emailovou adresu, která byla uvedena v rámci registračního formuláře, aktivační emailové sdělení a Uživatel způsobem specifikovaným ve zmíněným emailovým sdělení provede potvrzení zájmu o registraci.
 7. Potvrzením zájmu o registraci, a to způsobem, který je specifikován v předchozím odstavci tohoto článku, dochází s právní platností a účinnosti ke vzniku rámcového právního vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem, který upravuje podmínky užívání Aplikace (resp. Uživatelského účtu) a Dílčích navazujících služeb (dále jen „Rámcová smlouva“).
 1. Uživatel není oprávněn sdělovat své přihlašovací údaje do Uživatelského účtu třetí osobě. Uživatel nese plnou právní odpovědnost za neoprávněné užití přihlašovacích údajů k jeho Uživatelského účtu.
 2. Uživatel je oprávněn užívat Uživatelský účet pouze osobně, tzn. Uživatelský účet není možné užívat společně s další osobou.
 3. V případě, že Uživatel přihlašovací heslo ke svému uživatelskému účtu ztratí nebo zapomene, Provozovatel mu zpřístupní funkci pro jeho opětovné vytvoření.
 4. V případě, že je Uživatel zároveň zaměstnancem společnosti EUC a.s. (tj. Provozovatel) nebo kterékoliv z jejích dceřiných společností – tj. společnost, ve která má majetkovou účast Provozovatel (dále jen „Uživatel zaměstnanec“), dochází při zřízení Rozšířeného uživatelského účtu zároveň (automaticky) ke zpřístupnění (tzn. v prostředí Uživatelského účtu) zaměstnaneckého benefitu EUC PLUS (resp. služeb, který jsou součástí zmíněného benefitního programu EUC PLUS).
 5. Zřízením Rozšířeného uživatelského účtu prohlašuje Uživatel zaměstnanec, že je seznámen s podmínkami pro poskytování zdravotní péče zaměstnancům (prostřednictvím benefitního programu EUC Plus) a bude dodržovat podmínky využívání zdravotní péče pro zaměstnance stanovené směrnicí (tj. vnitřní první předpis zaměstnavatele ve smyslu ust. § 305 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších právních předpisů) systému benefitů.
 6. Zřízením Rozšířeného uživatelského účtu rovněž souhlasí Uživatel zaměstnanec s předáním svých osobních údajů, a to ze strany Provozovatele společnosti Canadian Medical s.r.o., IČ: 267 75 816, se sídlem Evropská 859/115, Vokovice, 160 00 Praha 6, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou C 92970 (dále jen „Canadian Medical s.r.o.“) (tj. správce osobních údajů ve smyslu GDPR – viz ust. 15 odst: 1 Podmínek užití) za účelem zpřístupnění benefitního programu zdravotní péče EUC PLUS, a to v rozsahu, který je definován v bodě 10 těchto Podmínek užití.

4. ASOCIOVANÝ PROFIL DÍTĚ UŽIVATELE

 1. Asociovaný profil umožňuje propojení uživatelského účtu nezletilé osoby (tzn. osoby mladší 18-ti let) a Uživatelského účtu jejího zákonného zástupce (Uživatele), a to pouze v případě, pokud si již Uživatel aktivoval přes svého zaměstnavatele – (tzn. osoby ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších právních předpisů, která má se společností Canadian Medical s.r.o.uzavřenou příslušnou klientskou smlouvou ve prospěch Uživatele) službu „EUC PLUS“ a v jejím prostředí došlo ke zřízení takového asociovaného profilu dítě Uživatele.
 2. Díky tomuto propojení může Uživatel (zákonný zástupce dítěte) získat přístup do sekce pediatrické péče v rámci služby Lékař online 24/7, kdy tedy distanční formou dochází k poskytování zdravotních služeb ve smyslu Zákona o zdravotních službách distanční formou (vyjma úkonů specifikovaných v ust. čl. 4 odst. 8 těchto Podmínek užití, a to v medicínském oboru: praktické lékařství pro děti a dorost.
 3. Služba poskytování pediatrických konzultací je dostupná těm Uživatelům, kteří mají od svého zaměstnavatele hrazenou službu pod označením „EUC Plus Junior“.
 4. Pro vytvoření asociovaného profilu dítěte je nutné projít k tomuto účelu určeným registračním formulářem, který byl Uživateli zpřístupněn ze strany společnosti Canadian Medical s.r.o., IČ: 267 75 816, se sídlem Evropská 859/115, Vokovice, 160 00 Praha 6, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou C 92970 a to na žádost uživatelova zaměstnavatele.
 5. V rámci registračního formuláře je Uživatel povinen prokázat, že je zákonným zástupcem dítěte tak, že přiloží elektronickou kopii rodného listu dítěte (ve smyslu zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších právních předpisů), kde je daný Uživatel identifikován jako zákonný zástupce dítěte, jehož účet chce vytvořit.
 6. Po kladném vyřízení žádosti o registraci dítěte ze strany je uživateli v klientské zóně zpřístupněna možnost vstoupit do pediatrické sekce v rámci služby Lékař online 24/7 a konzultovat zdravotní stav svého dítěte.
 7. Asociovaný profil dítěte Uživatele, jenž je Uživateli dostupný z Uživatelského účtu, neopravňuje k žádným jiným aktivitám než zmíněnému přístupu do pediatrické sekce služby Lékař online 24/7 a online konzultaci zdravotního stavu asociovaného dítěte.
 8. Na konzultace zdravotního stavu asociovaného dítě v pediatrické sekci služby Lékař online 24/7 se rovněž vztahují ustanovení popsaná v článku 6 Lékař online 24/7 těchto Podmínek užití a Speciální podmínky užití č. 1 v Příloze č. 1 těchto Podmínek užití. Jedinou výjimku tvoří článek II odst. 14 písm. a Přílohy č. 1 těchto Podmínek užití, kdy v rámci pediatrické sekce služby Lékař online 24/7 není možné poskytovat následující služby:
  • elektronický lékařský předpis (tzv. eRecept) ve smyslu Zákona o léčivech;
  • předepsání zdravotnického prostředku ve smyslu zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších právních předpisů;
  • žádanku na zrealizování navazujícího medicínského výkonu ve smyslu Vyhlášky o zdravotnické dokumentaci, včetně žádanky o zrealizování laboratorního vyšetření;
  • tzv. e-neschopenku ve smyslu zákona č. 378/2007 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších právních předpisů pro účely dočasné pracovní neschopnosti Uživatele.

5. UŽÍVÁNÍ APLIKACE A DÍLČÍCH SLUŽEB NA NÍ NAVÁZANÝCH

 1. Aplikace slouží k:
  1. distančním konzultacím vymezených zdravotních témat s lékaři poskytovatele zdravotních služeb (tj. osoba ve smyslu Zákona o zdravotních službách) (dále jen Lékař online 24/7;
  2. distančním konzultacím vymezených zdravotních témat s lékaři registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství (tj. osoba ve smyslu ustanovení § 3 odst. 5 Zákona o zdravotních službách) (dále jen „Můj praktik online“);
  3. odeslání žádosti o rezervaci termínu návštěvy ve zdravotnickém zařízení provozovaného některým ze spolupracujících poskytovatelů zdravotních služeb ve smyslu Zákona o zdravotních službách (dále jen „Zprostředkování rezervace termínu návštěvy u poskytovatele zdravotních služeb“).
  4. managementu prevence (chytrému testování zdraví, a užívání kalendáře prevence) Uživatele (dále jen „Management prevence“). .
  5. asistenci medikace ( funkce pro připomenutí užití léků a ke kontrole lékových a potravinových interakcí) Uživateli (dále jen „Asistent medikace“)
  6. umožnění zprostředkování rezervace léčivého přípravku na elektronický lékařský předpis v lékárenském zařízení za účelem vyzvednutí (dále jen „Zprostředkování rezervace léčivého přípravku“)
 2. Benefitní dílčí služby jsou tvořeny službami, které jsou specifikovány v ust. čl. 4 bod 1. 1 a 1.2 tohoto článku Podmínek užití.
 3. Způsob využívání jednotlivých služeb Aplikace je uživateli vysvětlen přímo v Aplikaci.

6. LÉKAŘ ONLINE 24/7

 1. Služba Lékař online 24/7 je přístupná pouze z Rozšířeného uživatelského účtu.
 2. Služba Lékař online 24/7 má povahu zdravotní služby ve smyslu Zákona o zdravotních službách.
 3. Provozovatelem služby Lékař online 24/7 je společnost Canadian Medical s.r.o. – tj. poskytovatel zdravotních služeb ve smyslu Zákona o zdravotních službách.
 4. Speciální podmínky, za nichž je možné již vedle zmíněného užívat služby Lékař online 24/7, tvoří Přílohu č. 1 těchto Podmínek užití. Příloha č. 1 je nedílnou součástí těchto Podmínek užití.

7. MŮJ PRAKTIK ONLINE

 1. Služba Můj praktik online je přístupná pouze z Rozšířeného uživatelského účtu.
 2. Služba Můj praktik online není poskytována Provozovatelem.
 3. Služba můj praktik online má povahu zdravotní služby ve smyslu Zákona o zdravotních službách.
 4. Provozovatelem služby Můj praktik online je společnost (tj. poskytovatel zdravotních ve smyslu Zákona o zdravotních službách):
  • společnost EUC Klinika Plzeň s.r.o., IČ: 252 02 171, se sídlem Denisovo nábřeží 1000/4, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň, Česká republika, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, pod spisovou značkou C 7952 – tj. poskytovatel zdravotních služeb ve smyslu Zákona o zdravotních službách.
  • společnost EUC Klinika Ústí nad Labem s.r.o., identifikační číslo: 627 40 482, se sídlem Masarykova 2000/92, 400 01 Ústí nad Labem, Česká republika, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 8686;
  • případně další poskytovatelé zdravotních služeb ve smyslu Zákona o zdravotních službách, kteří jsou součástí Skupiny EUC, přičemž o takovém poskytovateli je Uživatel vždy před započetím užívání služby Můj praktik online předem informován.
 5. Speciální podmínky, za nichž je možné užívat služby Můj praktik online, tvoří Přílohu č. 2 těchto Podmínek užití. Příloha č. 2 je nedílnou součástí těchto Podmínek užití.

8. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ REZERVACE TERMÍNU NÁVŠTĚVY U POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

 1. Služba Zprostředkování rezervace termínu návštěvy u poskytovatele zdravotních služeb je přístupná jak ze Základního uživatelského účtu, tak i z Rozšířeného uživatelského účtu.
 2. Tato služba nemá povahu zdravotních služeb ve smyslu Zákona o zdravotních službách.
 3. Služba Zprostředkování rezervace termínu návštěvy u poskytovatele zdravotních služeb je poskytována Provozovatelem.
 4. Speciální podmínky, za nichž je možné užívat služby Zprostředkování rezervace termínu návštěvy u poskytovatele zdravotních služeb, tvoří Přílohu č. 3 těchto Podmínek užití. Příloha č. 3 je nedílnou součástí těchto Podmínek užití.

9. MANAGEMENT PREVENCE

 1. Služba Management prevence je přístupná jak ze Základního uživatelského účtu, tak i z Rozšířeného uživatelského účtu.
 2. Tato služba nemá povahu zdravotních služeb ve smyslu Zákona o zdravotních službách.
 3. Management prevence je poskytována Provozovatelem.
 1. Prostřednictvím služby Management prevence jsou Uživateli poskytovány upozornění, jejichž prostřednictvím je informován:
  • o blížící se termínu preventivní zdravotní prohlídky, kterou bude nezbytné zrealizovat u poskytovatele zdravotních služeb ve smyslu Zákona o zdravotních službách;
 2. Služba Management prevence poskytuje Uživateli další nástroje (funkcionality), které mu pomáhají udržovat zdravý životní styl – např.:
  • „Vitamínový balíček Vitamín +“
   • Balíček (sada) vitamínů (tzn. doplňků stravy ve smyslu zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších právních předpisů), který je prostřednictvím Aplikace pro Uživatele individualizovaně sestaven:
    1. na základě informací, které do Aplikace vložil Uživatel
    2. na základě rizik pro zdraví Uživatele, které vyplývají z odpovídajících objektivně vnímatelných skutečností (tj. např. aktuální klimatické podmínky na území České republiky – dané např. příslušným ročním obdobím; stav epidemiologické situace).
   • Zařazení příslušných vitamínů (doplňků stravy) do balíčku (sady) má ze strany Provozovatele povahu doporučení, které Provozovatel dodá Uživateli zdarma. Provozovatel je tak právně zodpovědný za sestavení obsahu vitamínového balíčku, avšak nenese právní odpovědnost za správnost údajů, které do Aplikace vložil Uživatel. Pokud se Uživatel rozhodne doporučené položky, které jsou součástí vitamínového balíčku, pořídit za příslušnou kupní cenu (tzn. na základě uzavření kupní smlouvy ve smyslu ust. § 2076 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů), nelze tak učinit přímo u Provozovatele. Pořízení (koupě) zmíněného v předchozí větě je možné za realizace některého z následujících postupů:
    1. rezervace v Aplikaci, následně zakoupení (tzn. uzavření kupní smlouvy s provozovatelem kamenného lékárenského zařízení – tj. prodávající) a vyzvednutí v některém z lékárenských zařízení (tzn. zdravotnickém zařízení ve smyslu Zákona o zdravotních službách), které je součástí zdravotnické skupiny EUC (tj. lékárenské zařízení, které je provozované právnickou osobou, která je alespoň z části vlastněna Provozovatelem - spol. EUC a.s.);
    2. nebo

    3. přesměrování na webovou stránku „www.euclekarna.cz“, realizace v prostředí zmíněné webové stránky (eshopu) postupu v souladu s obchodními podmínkami spol. EUC Klinika Praha a.s., IČ: 019 18 028, se sídlem Plaňanská 573/1, Malešice, 108 00 Praha 10, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou B 22953 a objednání doručení na Uživatelem určenou adresu, a to prostřednictvím donáškové služby obstarané zmíněnou společností (tzn. provozovatelem eshopu).
   • Pořídí-li si Uživatel prostřednictvím Aplikace doporučený vitamínový balíček, Aplikace Uživatele zdarma písemně upozorní na blížící se konec zásoby dávek vitamínů, a na základě tou dobou aktuálních parametrů doporučí Uživateli nový vitamínový balíček.

10. ASISTENT MEDIKACE

 1. Služba Asistent medikace poskytuje Uživateli nástroj, který mu zjednodušuje užívání léků (léčivých přípravků ve smyslu zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších právních předpisů) a informuje ho o potencionálních rizicích
 2. Služba Asistent medikace je přístupná jak ze Základního uživatelského účtu, tak i z Rozšířeného uživatelského účtu.
 3. Tato služba nemá povahu zdravotních služeb ve smyslu Zákona o zdravotních službách.
 4. Asistent medikace je poskytován Provozovatelem, který není poskytovatelem zdravotních služby ve smyslu Zákona o zdravotních službách
 5. Prostřednictvím služby Asistent medikace jsou Uživatelům poskytovány písemná upozornění, jejichž prostřednictvím je konkrétní Uživatel informován o:
  • doporučení užití předem vybraného (resp. do Aplikace Uživatelem vloženého) léčivého přípravku.
  • času a dnu užití Uživatelem předem vybraného léčivého přípravku.
  • O potencionálních lékových interakcí (tzn. vzájemném působení) mezi dvěma a více Uživatelem zvolenými léčivými přípravky, které jsou známé z databáze 3. strany (tj. spol. DrugAgency a.s., IČ: 250 67 419, se sídlem Klokotská 833/1a, Libuš, 142 00 Praha 4, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou B 4200).
  • O potencionálních potravinových interakcí (o vzájemném působení) mezi Uživatelem zvoleným lékem (léčivým přípravkem) a potravinami (včetně doplňků stravy) (tzn. ve smyslu zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších právních předpisů), které jsou známé z databáze 3. strany (tj. zmíněná spol. DrugAgency a.s.).
 6. Služba Asistent medikace nenahrazuje konzultaci s lékařem ani lékárenským zdravotnickým pracovníkem a není určena k řízení dávkování medikace Uživatele, ale pouze k připomínání užití lékařem stanovené dávky. Tyto parametry do služby Asistent medikace vkládá přímo sám Uživatel a je proto je plně zodpovědný za správnost vložených informací a užívané množství.

11. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ REZERVACE LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 1. Služba Zprostředkování rezervace léčivého přípravku je přístupná jak ze Základního uživatelského účtu, tak i z Rozšířeného uživatelského účtu.
 2. Tato služba nemá povahu zdravotních služeb ve smyslu Zákona o zdravotních službách.
 3. Služba Zprostředkování rezervace léčivého přípravku je poskytována Provozovatelem.
 4. Zprostředkování rezervace léčivého přípravku je přípustné pouze v případě, pokud Uživatel v prostředí Aplikace zažádá o zasílání jedinečného identifikátoru elektronického lékařského receptu do prostředí Uživatelského účtu
 5. K odeslání jedinečného identifikátoru elektronického lékařského receptu poskytovateli lékárenské péče (tj. poskytovatel zdravotních služeb ve smyslu Zákona o zdravotních službách) za účelem rezervace předepsaného léčivého přípravku v konkrétním lékárenském zařízení dojde pouze na základě žádosti Uživatele, kterou bude mít Uživatel možnost v jednotlivých případech učinit v prostředí Uživatelského účtu.
 6. Speciální podmínky, za nichž je možné užívat službu Zprostředkování rezervace léčivého přípravku, tvoří Přílohu č. 4 těchto Podmínek užití. Příloha č. 4 je nedílnou součástí těchto Podmínek užití.

12 ODPOVĚDNOST ZA OBSAH INFORMACÍ

 1. Uživatel je oprávněn prostřednictvím Aplikace prezentovat pouze takové údaje, které nemohou způsobit oprávněnou újmu Provozovateli ani jakékoli třetí osobě, údaje pravdivé a úplné, nevzbuzující klamavou představu o jejich skutečném významu. V této souvislosti je Provozovatel oprávněn po Uživateli vyžadovat doplnění, nebo úpravu Uživatelem uvedených údajů, případně odpovídající vysvětlení.
 1. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel je oprávněn uchovávat jednotlivé údaje z Uživatelského účtu a informace s nimi související, a to za účelem tvorby anonymizovaných reportů a statistik nebo pro případ vzniku sporu mezi uživatelem a Provozovatelem, týkajícího se porušování těchto podmínek po dobu tří let od deaktivace Uživatelského účtu.
 2. Provozovatel má právo bez předchozího upozornění uživatele odmítnout zveřejnění jakéhokoli textu (smazat, odstranit, zablokovat, upravit aj.), který je: v rozporu s právním řádem České republiky, obecnými etickými pravidly a dobrými mravy; údajem se sexuálním podtextem; údajem v rozporu se zvyklostmi obvyklými pro vyplnění konkrétních formulářů; údajem o třetí osobě, zjevně uvedeným bez souhlasu či vědomí této třetí osoby, či údajem zjevně nepravdivým; údajem způsobilým poškodit dobré jméno Provozovatele nebo jakékoli třetí osoby. Provozovatel je oprávněn kontrolovat obsah zde uvedených údajů, je oprávněn upozornit Uživatele na rozpor jeho jednání s podmínkami a požadovat na uživateli okamžitou nápravu.

13. ODPOVĚDNOST PROVOZOVATELE

 1. Přístup k Uživatelskému účtu je chráněn přihlašovacím heslem, které je uživatel povinen chránit před zneužitím. Za zneužití přístupových údajů k Uživatelskému účtu, způsobené jejich špatnou ochranou ze strany Uživatele, Provozovatel nenese odpovědnost, a to ani vůči uživateli samotnému, ale ani vůči jakékoli jiné třetí osobě.
 2. Provozovatel neodpovídá za újmu vzniklou Uživateli či jakékoli třetí osobě v důsledku vyšší moci či poruch mimo technická zařízení Provozovatele. Provozovatel neodpovídá za správnost a úplnost údajů zveřejněných ve Aplikaci a osobě, která se těmito údaji řídí, neposkytuje žádnou záruku za škodu z nich vzniklou.
 3. Provozovatel je povinen s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, provést vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku.

14. PRÁVA K APLIKACI A JEJÍMU OBSAHU

 1. Vlastníkem Aplikace a jejího obsahu (databáze) je Provozovatel. Uživatel nemá k Aplikaci žádná vlastnická práva. Aplikace je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) (dále jen „Autorský zákon”) chráněna zmíněný zákonem.
 2. Veškerý obsah Aplikace podléhá ochraně podle příslušných obecně závazných právních předpisů týkajících se práva duševního a průmyslového vlastnictví a je vlastnictvím Provozovatele, případně poskytovatelů příslušných licencí. V případě zrušení Uživatelského účtu budou veškeré údaje o Uživateli smazány ve lhůtě stanovené v odstavci 4 těchto podmínek užívání; to neplatí v případě, že důvodem zrušení uživatelského účtu bylo porušování těchto podmínek Uživatelem.
 3. Uživatel není oprávněn užívat Aplikaci jinak než pro vlastní potřebu. Uživatel není oprávněn obsah Aplikace rozšiřovat či kopírovat bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele. Uživatel není oprávněn provádět jakékoli zásahy do technického nebo věcného obsahu Aplikace.
 4. Uživatel je oprávněn užít údaje z Aplikace, kterých není autorem, pouze pro vlastní soukromé účely, přičemž takto získané údaje nesmí žádným způsobem rozšiřovat ani reprodukovat.

15. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Provozovatel Aplikace či poskytovatelé Dílčích navazujících služeb odlišní od Provozovatele zpracovávají osobní údaje Uživatelů jako správce osobních údajů, a to vždy alespoň na některém z následujících právních základů: :
  1. příslušného smluvním vztahu, tj. právní základ dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. b) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR”);
  2. Zákona o zdravotních službách, tj. právní základ dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR;
  3. souhlasu se zpracováním osobních údajů ve smyslu ust. čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, a to však pouze za předpokladu, že jej Uživatel Provozovateli udělí.
 2. Provozovatel a poskytovatelé Dílčích navazujících služeb odlišní od Provozovatele jsou povinni zpracovávat či jinak nakládat s osobními údaji Uživatele v souladu s GDPR, zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, Zákonem o zdravotních službách a v souladu s těmito Podmínkami užití, dodržovat všechna kontrolní a bezpečnostní opatření za účelem ochrany osobních údajů.
 3. Provozovatel a poskytovatelé Dílčích navazujících služeb odlišní od Provozovatele zajistí technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů, zejména přijmou veškerá opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, jinému neoprávněnému zpracování jakož i jejich jinému zneužití. Mezi taková opatření patří zejména přesné stanovení pravidel pro práci s Aplikací, Zdravotnickým softwarem, nakládání s dokumenty obsahujícími osobní údaje pouze určenými pracovníky Provozovatele či poskytovateli Dílčích navazujících služeb odlišných od Provozovatele, dále povinnost mlčenlivosti osob zabývajících se zpracováním osobních údajů za účelem provozování Uživatelského účtu.
 4. Další podmínky zpracování osobních údajů jsou uvedeny ve speciálním dokumentu, tj. tzv.:

  Informace o zpracování osobních údajů („Privacy terms”),

  který je též zpřístupněn v online prostředí internetové stránky a Aplikace, a jeho prostřednictvím si Provozovatele ve vztahu k Uživateli plní svou informační povinnost ve smyslu ust. čl. 12 a 13 GDPR.

16 UKONČENÍ UŽÍVÁNÍ APLIKACE

 1. Užívání Aplikace (včetně všech Služeb, které je možné skrze Aplikaci užívat) je ukončeno následujícími způsoby:
 1. Zrušením Uživatelského účtu ze strany Uživatele.
 2. Provozovatel doručí Uživateli do emailové schránky písemné oznámení o ukončení užívání Aplikace, a to poté co Uživatel nereagoval nápravným způsobem na předchozí emailovou písemnou výzvu, která mu byla též doručena ze strany Provozovatele do emailové schránky a jejímž prostřednictvím byl Provozovatelem vyzván k okamžitému ukončení jednání, kterým došlo/dochází porušování pravidel vyplývajících z těchto Podmínek užití nebo obecně závazných právních předpisů České republiky. Jak zmíněná výzva, tak i zmíněné oznámení o ukončení užívání Aplikace musí vždy obsahovat:
  • skutkové okolnosti, jejichž prostřednictvím dle vyhodnocení Provozovatele došlo/dochází k porušení výše specifikovaných pravidel (tj. pravidla obsažená v Podmínkách užití a obecně závazných předpisech);
  • označení konkrétního výše specifikovaného pravidla poskytování Distančních zdravotních služeb, které dle vyhodnocení Provozovatele je porušeno.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Aktuální znění těchto Podmínek užití je dostupné v prostředí Aplikace nebo v prostředí Uživatelském učtu.
 2. Přílohy:
 3. Tyto Podmínky užití nabývají platnosti a účinnosti ode dne 1. 9. 2023.
 4. Provozovatel si vyhrazuje právo na jednostrannou a přiměřenou změnu Podmínek užití. Taková jednostranná změna Podmínek užití je platná a účinná od okamžiku uveřejnění v rámci internetové stránky „https://euc.cz/mojeeuc/” (tzn. prostředí Aplikace), přičemž zmíněné platí pouze pro Uživatele, kteří ještě Aplikaci nevyužili a pro ty Uživatele, kteří již Aplikaci využili, je zmíněná změna Podmínek užití k okamžiku její uveřejnění v jejich Uživatelském účtu v rámci Aplikace s právní účinností závazná pouze v případě, že před okamžikem jejich uveřejnění v Uživatelském účtu v pozměněném znění, bylo upozornění na takové změny Podmínek užití odesláno Provozovatelem na emailovou adresu zmíněných Uživatelů, kterou k nim Provozovatel vede.
V Praze, dne …………. 2021

......…………………........

EUC a.s.
MUDr. Michal Bednář
předseda představenstva
(prostý elektronický podpis)