SOUHLAS KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBSAHU ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE PROVOZOVATELI APLIKACE „mojeEUC“

Já, tzn.:

  • zájemce o zřízení uživatelského účtu v aplikaci „mojeEUC“
  • uživatel aplikace „mojeEUC“

tímto uděluji souhlas

poskytovateli zdravotních služeb
- tj. poskytovatel ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „Zákon o zdravotních službách“), který je součástí zdravotnické skupiny EUC - tzn. je alespoň z části ve vlastnictví spol. EUC a.s., IČ: 267 30 413, se sídlem Evropská 859/115, Vokovice, 160 00 Praha 6, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou B 7918 (dále jen „EUC a.s.“)

aby za účelem mého nahlížení do zdravotnické dokumentace (tzn. dokumentace ve smyslu ust. § 53 a násl. Zákona o zdravotních službách) v prostředí aplikace „mojeEUC“ přistoupil k tomu, že mou veškerou zdravotnickou dokumentaci (umožňuje-li to její podoba a technické možnosti), kterou k mé osobě vede, zpřístupní do digitálního prostředí aplikace „mojeEUC“ (tj. klientská zóna s dílčími navazujícími službami), jejímž provozovatelem je společnost EUC a.s.