Zpět

Všeobecné podmínky užití aplikace mojeEUC

(dále jen „Podmínky užití”)

1ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.Tyto Podmínky užití se týkají online služby klientské zóny (zahrnující několik dalších dílčích specifických služeb), která je dostupná registrovaným uživatelům:

na webové stránce „www.moje.euc.cz“

jako mobilní aplikace

(dále jen „Aplikace”) a je vlastněn, provozován a spravován společností:

EUC a.s.

IČ: 267 30 413,
se sídlem Evropská 859/115, Vokovice, 160 00 Praha 6, Česká republika,
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka B 7918 (dále jen „Provozovatel”)

2.Provozovatel prohlašuje, že není poskytovatelem zdravotních služeb ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o poskytování zdravotních služeb a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „Zákon o zdravotních službách”).

3.Provozovatel Webového aplikace je součástí skupiny EUC, tj. podnikatelské seskupení ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v jehož rámci ovládající společností je společnost EUC a.s., identifikační číslo: 267 30 413, se sídlem Evropská 859/115, Vokovice, 160 00 Praha 6, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soud v Praze pod spisovou značkou B 7918 (dále jen Skupina EUC).

4.Přístup a oprávnění užívat Aplikaci (včetně níže specifikovaných služeb) má člověk, který:

4.1.je starší 18 let a nebyl omezen ve svéprávnosti v oblasti, pod jejíž rozsah by bylo možné podřadit užívání Aplikace;

4.2.komplexně absolvoval registrační proces specifikovaný v rámci čl. 3 těchto Podmínek užití. (dále jen „Uživatel” nebo „Uživatelé” nebo též „Pacient”).

5.Provozovatel prohlašuje, že je plně odpovědný za obsah, který je dostupný v rámci Aplikace. Zmíněná odpovědnost Provozovatele se však netýká těch údajů, které budou do Aplikace (resp. níže specifikovaného Uživatelského účtu) a v rámci využívání Dílčích navazujících služeb vloženy ze strany Uživatele. Bude-li se jednat o zmíněné v předchozí větě, odpovědnost se vztahuje na Uživatele.

6.Uživatelským účtem se rozumí:

digitální rozhraní Aplikace, které je přístupné po řádné registraci výlučně Uživateli a zahrnuje komplexní soubor údajů a osobních údajů, který vznikají na základě užívání Aplikace Uživatelem,

online rozhraní prostřednictvím kterého Uživatel může plnohodnotně užívat Aplikaci a služby, které jsou na Aplikaci navázány.

(dále jen „Uživatelský účet” nebo „Uživatelské účty”)

Stránka 1 z 34

7.Službami se rozumějí veškeré funkcionality nabízené Uživatelům prostřednictvím Aplikace (dále jen „Dílčí navazující služby”).

8. Nevyplývá-li z těchto Podmínek užití jinak, je poskytovatelem Dílčích navazujících služeb

Provozovatel.

9. Vyplývá-li z těchto Podmínek užití, že Provozovatel není poskytovatelem Dílčí navazující služby, akceptací těchto Podmínek užití a okamžikem využití příslušné Dílčí navazující služby, vzniká s právní platností a účinností smluvní vztah mezi poskytovatelem příslušné Dílčí navazující služby a Uživatelem, přičemž předmětem takového smluvního vztahu jsou vzájemné závazky zmíněných smluvní stran týkající se úpravy podmínek poskytování příslušné Dílčí navazující služby.

10.Všechny Dílčí navazující služby, které jsou provozovány Provozovatelem, nemají povahu zdravotních služeb ve smyslu Zákona o zdravotních službách.

11.Aplikace rozlišuje dva druhy Uživatelských účtů – tj.:

a)Základní uživatelský účet;

b)Rozšířený uživatelský účet.

S jednotlivými druhy Uživatelských účtů je spojen rozdílní rozsah Dílčích navazujících služeb.

12.Užívání Aplikace je bezúplatné.

2UŽIVATELSKÉ ÚČTY A ROZSAH DÍLČÍCH NAVAZUJÍCÍCH SLUŽEB S NIMI SPOJENÝ

1.Uživatelé, kteří absolvovali registraci pro účely získání Uživatelského účtu, který je specifikován

vustanovení čl. I odst. 8 písm. a) nemají přístup ke všem Dílčím navazujícím službám a jsou jim zpřístupněny zejména pouze následující Dílčí navazující služby:

a)Management prevence: Chytrý test zdraví a kalendář prevence,

b)Rezervace léků na e-recept,

c)sleva do e-shopu EUC lékárny (provozovatel poskytovatele lékárenské péče: společnost EUC Klinika Praha a.s.,

(dále jen „Základní Uživatelský účet”).

2.Uživatelé, kteří absolvovali registraci pro účely získání Uživatelského účtu, který je specifikován v ustanovení čl. I odst. 8 písm. b) těchto Podmínek užití mají přístup ke všem Dílčím navazujícím službám, které jsou v rámci Aplikace dostupné a jsou specifikovány (dále jen „Rozšířený Uživatelský účet”).

3.Jak Základní uživatelský účet, tak i Rozšířený uživatelský účet neobsahují zdravotnickou dokumentaci Uživatele ve smyslu ust. § 53 a násl. Zákona o zdravotních službách a ani žádná Dílčí navazující služba neumožňují přístup ke zdravotnické dokumentaci ve zmíněném smyslu.

4.Základní Uživatelský účet bude zpřístupněn Uživateli, který v rámci registračního procesu (viz čl. 3 Podmínek užití) neprojevil elektronickou formou zájem (vůli) o Dílčí navazující služby, které nejsou spojeny se Základním uživatelským účtem (dále jen „Benefitní dílčí služby).

5.Rozšířený Uživatelský účet bude zpřístupněn Uživateli, který v rámci registračního procesu (viz čl. 3 Podmínek užití) projevil vůli o využívání Benefitních dílčích služeb”)

Stránka 2 z 34

3REGISTRACE UŽIVATELE DO APLIKACE

6.Uživatel se musí před zahájením užívání Aplikace zaregistrovat. Bez provedení řádné registrace Uživateli nebude zpřístupněn Uživatelský účet (tzn. ani Dílčí navazující služby).

7.Proces registrace (aktivace) do Aplikace má dvě rozdílné formy, které jsou závislé na tom, zdali je účastník (tzn. zájemce o registraci) registračního procesu oprávněn žádat o aktivaci Základního uživatelského účtu nebo o aktivaci Rozšířeného uživatelského účtu.

8.Zmíněné v předchozím odstavci se netýká osob, které již prošly:

a)aktivačním procesem pro účely využití služby Můj praktik online (viz ust. čl. 7 těchto Podmínek užití) nebo

b)aktivačním procesem, který souvisí s klientskou zónou EUC Plus.

Osoby, které jsou specifikované pod výše uvedenými body a) až b), obdrží pro účely aktivace Rozšířeného uživatelského účtu aktivační emailové sdělení a v případě svého zájmu o aktivaci Rozšířeného uživatelského účtu v rámci Aplikace zrealizují postup specifikovaný ve zmíněném emailovým sdělení.

9.V průběhu registrace zájemce o zřízení Základního uživatelského účtu zadává své identifikační údaje v podobě:

osobní jméno a příjmení;

emailová adresa;

datum narození;

pohlaví;

a projevuje vůli pro účely zpřístupnění Základního uživatelského účtu v rámci Aplikace projeví tak, že zaškrtne ve vstupním formuláři, že souhlasí s těmito Podmínkami užití a tuto svou vůli potvrdí kliknutím na příslušné políčko.

10.V průběhu registrace zájemce o zřízení Rozšířeného uživatelského účtu zadává:

osobní jméno a příjmení;

emailová adresa;

datum narození;

pohlaví;

označení veřejné zdravotní pojišťovny;

fotografii/scan průkazu pojištěnce;

a projevuje vůli pro účely zpřístupnění Rozšířeného uživatelského účtu v rámci Aplikace projeví tak, že zaškrtne ve vstupním formuláři, že souhlasí s těmito Podmínkami užití a tuto svou vůli potvrdí kliknutím na příslušné políčko.

11.Registrační proces je dovršen, pokud Provozovatel zašle zájemci o zřízení Uživatelského účtu na emailovou adresu, která byla uvedena v rámci registračního formuláře, aktivační emailové sdělení a Uživatel způsobem specifikovaným ve zmíněným emailovým sdělení provede potvrzení zájmu o registraci.

12.Potvrzením zájmu o registraci, a to způsobem, který je specifikován v předchozím odstavci tohoto článku, dochází s právní platností a účinnosti ke vzniku rámcového právního vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem, který upravuje podmínky užívání Aplikace (resp. Uživatelského účtu) a Dílčích navazujících služeb (dále jen „Rámcová smlouva“).

Stránka 3 z 34

13.Uživatel není oprávněn sdělovat své přihlašovací údaje do Uživatelského účtu třetí osobě. Uživatel nese plnou právní odpovědnost za neoprávněné užití přihlašovacích údajů k jeho Uživatelského účtu.

14.Uživatel je oprávněn užívat Uživatelský účet pouze osobně, tzn. Uživatelský účet není možné užívat společně s další osobou.

15.V případě, že Uživatel přihlašovací heslo ke svému uživatelskému účtu ztratí nebo zapomene, Provozovatel mu zpřístupní funkci pro jeho opětovné vytvoření.

4ASOCIOVANÝ PROFIL DÍTĚ UŽIVATELE

1.Asociovaný profil umožňuje propojení uživatelského účtu nezletilé osoby (tzn. osoby mladší 18-ti

let) a Uživatelského účtu jejího zákonného zástupce (Uživatele), a to pouze v případě, pokud si již Uživatel aktivoval přes svého zaměstnavatele – (tzn. osoby ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších právních předpisů, která má se společností Canadian Medical s.r.o., IČ: 267 75 816, se sídlem Evropská 859/115, Vokovice, 160 00 Praha 6, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou C 92970 uzavřenou příslušnou klientskou smlouvou ve prospěch Uživatele) službu „EUC PLUS“ a v jejím prostředí došlo ke zřízení takového asociovaného profilu dítě Uživatele.

2.Díky tomuto propojení může Uživatel (zákonný zástupce dítěte) získat přístup do sekce pediatrické péče v rámci služby Lékař online 24/7, kdy tedy distanční formou dochází k poskytování zdravotních služeb ve smyslu Zákona o zdravotních službách distanční formou (vyjma úkonů specifikovaných v ust. čl. 4 odst. 8 těchto Podmínek užití, a to v medicínském oboru: praktické lékařství pro děti a dorost.

3.Služba poskytování pediatrických konzultací je dostupná těm Uživatelům, kteří mají od svého zaměstnavatele hrazenou službu pod označením „EUC Plus Junior“.

4.Pro vytvoření asociovaného profilu dítěte je nutné projít k tomuto účelu určeným registračním formulářem, který byl Uživateli zpřístupněn ze strany společnosti Canadian Medical s.r.o., IČ: 267 75 816, se sídlem Evropská 859/115, Vokovice, 160 00 Praha 6, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou C 92970 a to na žádost uživatelova zaměstnavatele.

5.V rámci registračního formuláře je Uživatel povinen prokázat, že je zákonným zástupcem dítěte tak, že přiloží elektronickou kopii rodného listu dítěte (ve smyslu zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších právních předpisů), kde je daný Uživatel identifikován jako zákonný zástupce dítěte, jehož účet chce vytvořit.

6.Po kladném vyřízení žádosti o registraci dítěte ze strany je uživateli v klientské zóně zpřístupněna možnost vstoupit do pediatrické sekce v rámci služby Lékař online 24/7 a konzultovat zdravotní stav svého dítěte.

7.Asociovaný profil dítěte Uživatele, jenž je Uživateli dostupný z Uživatelského účtu, neopravňuje k žádným jiným aktivitám než zmíněnému přístupu do pediatrické sekce služby Lékař online 24/7 a online konzultaci zdravotního stavu asociovaného dítěte.

8.Na konzultace zdravotního stavu asociovaného dítě v pediatrické sekci služby Lékař online 24/7 se rovněž vztahují ustanovení popsaná v článku 6 Lékař online 24/7 těchto Podmínek užití a

Stránka 4 z 34

Speciální podmínky užití č. 1 v Příloze č. 1 těchto Podmínek užití. Jedinou výjimku tvoří článek II odst. 14 písm. a Přílohy č. 1 těchto Podmínek užití, kdy v rámci pediatrické sekce služby Lékař online 24/7 není možné poskytovat následující služby:

elektronický lékařský předpis (tzv. eRecept) ve smyslu Zákona o léčivech;

předepsání zdravotnického prostředku ve smyslu zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších právních předpisů;

žádanku na zrealizování navazujícího medicínského výkonu ve smyslu Vyhlášky o zdravotnické dokumentaci, včetně žádanky o zrealizování laboratorního vyšetření;

tzv. e-neschopenku ve smyslu zákona č. 378/2007 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších právních předpisů pro účely dočasné pracovní neschopnosti Uživatele.

5UŽÍVÁNÍ APLIKACE A DÍLČÍCH SLUŽEB NA NÍ NAVÁZANÝCH

1.Aplikace slouží k:

1.1.distančním konzultacím vymezených zdravotních témat s lékaři poskytovatele zdravotních služeb (tj. osoba ve smyslu Zákona o zdravotních službách) (dále jen „Lékař online 24/7“);

1.2.distančním konzultacím vymezených zdravotních témat s lékaři registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství (tj. osoba ve smyslu ustanovení § 3 odst. 5 Zákona o zdravotních službách) (dále jen „Můj praktik online“);

1.3.odeslání žádosti o rezervaci termínu návštěvy ve zdravotnickém některým ze spolupracujících poskytovatelů zdravotních služeb zdravotních službách (dále jen „Zprostředkování rezervace poskytovatele zdravotních služeb“).

zařízení provozovaného ve smyslu Zákona o termínu návštěvy u

1.4.managementu prevence (chytrému testování zdraví a užívání kalendáře prevence) Uživatele (dále jen „Management prevence“).

1.5.umožnění zprostředkování rezervace léčivého přípravku na elektronický lékařský předpis v lékárenském zařízení za účelem vyzvednutí (dále jen „Zprostředkování rezervace léčivého přípravku“)

2.Benefitní dílčí služby jsou tvořeny službami, které jsou specifikovány v ust. čl. 4 bod 1. 1 a 1.2 tohoto článku Podmínek užití.

3.Způsob využívání jednotlivých služeb Aplikace je uživateli vysvětlen přímo v Aplikaci.

6LÉKAŘ ONLINE 24/7

1.Služba Lékař online 24/7 je přístupná pouze z Rozšířeného uživatelského účtu.

2.Služba Lékař online 24/7 má povahu zdravotní služby ve smyslu Zákona o zdravotních službách.

3.Provozovatelem služby Lékař online 24/7 je společnost Canadian Medical a.s., IČ: 267 75 816, se sídlem Evropská 859/115, Vokovice, 160 00 Praha 6, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou C 92970 (dále jen „Canadian Medical s.r.o.“)– tj. poskytovatel zdravotních služeb ve smyslu Zákona o zdravotních službách.

Stránka 5 z 34

4.Speciální podmínky, za nichž je možné již vedle zmíněného užívat služby Lékař online 24/7, tvoří Přílohu č. 1 těchto Podmínek užití. Příloha č. 1 je nedílnou součástí těchto Podmínek užití.

7MŮJ PRAKTIK ONLINE

1.Služba Můj praktik online je přístupná pouze z Rozšířeného uživatelského účtu.

2.Služba Můj praktik online není poskytována Provozovatelem.

3.Služba můj praktik online má povahu zdravotní služby ve smyslu Zákona o zdravotních službách.

4.Provozovatelem služby Můj praktik online je společnost (tj. poskytovatel zdravotních ve smyslu Zákona o zdravotních službách):

společnost EUC Klinika Plzeň s.r.o., IČ: 252 02 171, se sídlem Denisovo nábřeží 1000/4, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň, Česká republika, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, pod spisovou značkou C 7952 – tj. poskytovatel zdravotních služeb ve smyslu Zákona o zdravotních službách.

společnost EUC Klinika Ústí nad Labem s.r.o., identifikační číslo: 627 40 482, se sídlem Masarykova 2000/92, 400 01 Ústí nad Labem, Česká republika, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 8686;

případně další poskytovatelé zdravotních služeb ve smyslu Zákona o zdravotních službách, kteří jsou součástí Skupiny EUC, přičemž o takovém poskytovateli je Uživatel vždy před započetím užívání služby Můj praktik online předem informován.

5.Speciální podmínky, za nichž je možné užívat služby Můj praktik online, tvoří Přílohu č. 2 těchto Podmínek užití. Příloha č. 2 je nedílnou součástí těchto Podmínek užití.

8 ZPROSTŘEDKOVÁNÍ REZERVACE TERMÍNU NÁVŠTĚVY U POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

1.Služba Zprostředkování rezervace termínu návštěvy u poskytovatele zdravotních služeb je přístupná jak ze Základního uživatelského účtu, tak i z Rozšířeného uživatelského účtu.

2.Tato služba nemá povahu zdravotních služeb ve smyslu Zákona o zdravotních službách.

3.Služba Zprostředkování rezervace termínu návštěvy u poskytovatele zdravotních služeb je poskytována Provozovatelem.

4.Speciální podmínky, za nichž je možné užívat služby Zprostředkování rezervace termínu návštěvy u poskytovatele zdravotních služeb, tvoří Přílohu č. 3 těchto Podmínek užití. Příloha č. 3 je nedílnou součástí těchto Podmínek užití.

9MANAGEMENT PREVENCE

1.Služba Management prevence je přístupná jak ze Základního uživatelského účtu, tak i z Rozšířeného uživatelského účtu.

2.Tato služba nemá povahu zdravotních služeb ve smyslu Zákona o zdravotních službách.

3.Management prevence je poskytována Provozovatelem.

Stránka 6 z 34

4.Prostřednictvím služby Management prevence jsou Uživateli poskytovány upozornění, jejichž prostřednictvím je informován:

o blížící se termínu preventivní zdravotní prohlídky, kterou bude nezbytné zrealizovat u poskytovatele zdravotních služeb ve smyslu Zákona o zdravotních službách;

5.Služba Management prevence poskytuje Uživateli další nástroje, které mu pomáhají udržovat zdravý životní styl.

10ZPROSTŘEDKOVÁNÍ REZERVACE LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

1.Služba Zprostředkování rezervace léčivého přípravku je přístupná jak ze Základního uživatelského účtu, tak i z Rozšířeného uživatelského účtu.

2.Tato služba nemá povahu zdravotních služeb ve smyslu Zákona o zdravotních službách.

3.Služba Zprostředkování rezervace léčivého přípravku je poskytována Provozovatelem.

4. Zprostředkování rezervace léčivého přípravku je přípustné pouze v případě, pokud Uživatel v prostředí Aplikace zažádá o zasílání jedinečného identifikátoru elektronického lékařského receptu do prostředí Uživatelského účtu.

5.K odeslání jedinečného identifikátoru elektronického lékařského receptu poskytovateli lékárenské péče (tj. poskytovatel zdravotních služeb ve smyslu Zákona o zdravotních službách) za účelem rezervace předepsaného léčivého přípravku v konkrétním lékárenském zařízení dojde pouze na

základě žádosti Uživatele, kterou bude mít Uživatel možnost v jednotlivých případech učinit v prostředí Uživatelského účtu.

6.Speciální podmínky, za nichž je možné užívat službu Zprostředkování rezervace léčivého přípravku, tvoří Přílohu č. 4 těchto Podmínek užití. Příloha č. 4 je nedílnou součástí těchto Podmínek užití.

11ODPOVĚDNOST ZA OBSAH INFORMACÍ

1.Uživatel je oprávněn prostřednictvím Aplikace prezentovat pouze takové údaje, které nemohou způsobit oprávněnou újmu Provozovateli ani jakékoli třetí osobě, údaje pravdivé a úplné, nevzbuzující klamavou představu o jejich skutečném významu. V této souvislosti je Provozovatel oprávněn po Uživateli vyžadovat doplnění, nebo úpravu Uživatelem uvedených údajů, případně odpovídající vysvětlení.

2.Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel je oprávněn uchovávat jednotlivé údaje z Uživatelského účtu a informace s nimi související, a to za účelem tvorby anonymizovaných reportů a statistik nebo pro případ vzniku sporu mezi uživatelem a Provozovatelem, týkajícího se porušování těchto podmínek po dobu tří let od deaktivace Uživatelského účtu.

3.Provozovatel má právo bez předchozího upozornění uživatele odmítnout zveřejnění jakéhokoli textu (smazat, odstranit, zablokovat, upravit aj.), který je: v rozporu s právním řádem České republiky, obecnými etickými pravidly a dobrými mravy; údajem se sexuálním podtextem; údajem v rozporu se zvyklostmi obvyklými pro vyplnění konkrétních formulářů; údajem o třetí osobě, zjevně uvedeným bez souhlasu či vědomí této třetí osoby, či údajem zjevně nepravdivým; údajem způsobilým poškodit dobré jméno Provozovatele nebo jakékoli třetí osoby. Provozovatel je oprávněn kontrolovat obsah

Stránka 7 z 34

zde uvedených údajů, je oprávněn upozornit Uživatele na rozpor jeho jednání s podmínkami a požadovat na uživateli okamžitou nápravu.

12ODPOVĚDNOST PROVOZOVATELE

1.Přístup k Uživatelskému účtu je chráněn přihlašovacím heslem, které je uživatel povinen chránit před zneužitím. Za zneužití přístupových údajů k Uživatelskému účtu, způsobené jejich špatnou ochranou ze strany Uživatele, Provozovatel nenese odpovědnost, a to ani vůči uživateli samotnému, ale ani vůči jakékoli jiné třetí osobě.

2.Provozovatel neodpovídá za újmu vzniklou Uživateli či jakékoli třetí osobě v důsledku vyšší moci či poruch mimo technická zařízení Provozovatele. Provozovatel neodpovídá za správnost a úplnost údajů zveřejněných ve Aplikaci a osobě, která se těmito údaji řídí, neposkytuje žádnou záruku za škodu z nich vzniklou.

3.Provozovatel je povinen s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, provést vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku.

13PRÁVA K APLIKACI A JEJÍMU OBSAHU

1.Vlastníkem Aplikace a jejího obsahu (databáze) je Provozovatel. Uživatel nemá k Aplikaci žádná vlastnická práva. Aplikace je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) (dále jen „Autorský zákon”) chráněna zmíněný zákonem.

2.Veškerý obsah Aplikace podléhá ochraně podle příslušných obecně závazných právních předpisů týkajících se práva duševního a průmyslového vlastnictví a je vlastnictvím Provozovatele, případně poskytovatelů příslušných licencí. V případě zrušení Uživatelského účtu budou veškeré údaje o Uživateli smazány ve lhůtě stanovené v odstavci 4 těchto podmínek užívání; to neplatí v případě, že důvodem zrušení uživatelského účtu bylo porušování těchto podmínek Uživatelem.

3.Uživatel není oprávněn užívat Aplikaci jinak než pro vlastní potřebu. Uživatel není oprávněn obsah Aplikace rozšiřovat či kopírovat bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele. Uživatel není oprávněn provádět jakékoli zásahy do technického nebo věcného obsahu Aplikace.

4.Uživatel je oprávněn užít údaje z Aplikace, kterých není autorem, pouze pro vlastní soukromé účely, přičemž takto získané údaje nesmí žádným způsobem rozšiřovat ani reprodukovat.

14OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Provozovatel Aplikace či poskytovatelé Dílčích navazujících služeb od l iš n í od Pr ov oz ov a te le zpracovávají osobní údaje Uživatelů jako správce osobních údajů, a to vždy alespoň na některém z následujících právních základů:

příslušného smluvním vztahu, tj. právní základ dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. b) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu

Stránka 8 z 34

těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR”);

Zákona o zdravotních službách, tj. právní základ dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR;

souhlasu se zpracováním osobních údajů ve smyslu ust. čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, a to však pouze za předpokladu, že jej Uživatel Provozovateli udělí.

2. Provozovatel a poskytovatelé Dílčích navazujících služeb od liš ní od Pr ov oz ov at el e jsou povinni zpracovávat či jinak nakládat s osobními údaji Uživatele v souladu s GDPR, zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, Zákonem o zdravotních službách a v souladu

stěmito Podmínkami užití, dodržovat všechna kontrolní a bezpečnostní opatření za účelem ochrany osobních údajů.

3. Provozovatel a poskytovatelé Dílčích navazujících služeb od l iš ní od Pr ov oz ov at el e zajistí technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů, zejména přijmou veškerá opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, jinému neoprávněnému zpracování jakož i jejich jinému zneužití. Mezi taková opatření patří zejména přesné stanovení pravidel pro práci s Aplikací, Zdravotnickým softwarem, nakládání s dokumenty obsahujícími osobní údaje pouze určenými pracovníky Provozovatele či poskytovateli Dílčích navazujících služeb o dl iš ný c h od Pr ov oz ov a te le , dále povinnost mlčenlivosti osob zabývajících se zpracováním osobních údajů za účelem provozování Uživatelského účtu.

4.Další podmínky zpracování osobních údajů jsou uvedeny ve speciálním dokumentu, tj. tzv.: Informace o zpracování osobních údajů („Privacy terms”),

který je též zpřístupněn v online prostředí internetové stránky a Aplikace, a jeho prostřednictvím si Provozovatele ve vztahu k Uživateli plní svou informační povinnost ve smyslu ust. čl. 12 a 13 GDPR.

15UKONČENÍ UŽÍVÁNÍ APLIKACE

1.Užívání Aplikace (včetně všech Služeb, které je možné skrze Aplikaci užívat) je ukončeno následujícími způsoby:

a)Zrušením Uživatelského účtu ze strany Uživatele.

b)Provozovatel doručí Uživateli do emailové schránky písemné oznámení o ukončení užívání Aplikace, a to poté co Uživatel nereagoval nápravným způsobem na předchozí emailovou písemnou výzvu, která mu byla též doručena ze strany Provozovatele do emailové schránky a jejímž prostřednictvím byl Provozovatelem vyzván k okamžitému ukončení jednání, kterým došlo/dochází porušování pravidel vyplývajících z těchto Podmínek užití nebo obecně závazných právních předpisů České republiky. Jak zmíněná výzva, tak i zmíněné oznámení o ukončení užívání Aplikace musí vždy obsahovat:

skutkové okolnosti, jejichž prostřednictvím dle vyhodnocení Provozovatele došlo/dochází k porušení výše specifikovaných pravidel (tj. pravidla obsažená v Podmínkách užití a obecně závazných předpisech);

označení konkrétního výše specifikovaného pravidla poskytování Distančních zdravotních služeb, které dle vyhodnocení Provozovatele je porušeno.

Stránka 9 z 34

16Závěrečná ustanovení

1.Aktuální znění těchto Podmínek užití je dostupné v prostředí Aplikace nebo v prostředí Uživatelském učtu.

2.Přílohy:

Příloha č. 1 – Speciální podmínky užití – Lékař online 24/7

Příloha č. 2 – Speciální podmínky užití – Můj praktik online

Příloha č. 3 – Speciální podmínky užití - Zprostředkování rezervace termínu návštěvy u poskytovatele zdravotních služeb;

Příloha č. 4 – Speciální podmínky užití - Zprostředkování rezervace léčivého přípravku

3.Tyto Podmínky užití nabývají platnosti a účinnosti ode dne 31.3. 2021.

4.Provozovatel si vyhrazuje právo na jednostrannou a přiměřenou změnu Podmínek užití. Taková jednostranná změna Podmínek užití je platná a účinná od okamžiku uveřejnění v rámci internetové stránky www.moje.euc.cz (tzn. prostředí Aplikace), přičemž zmíněné platí pouze pro Uživatele, kteří ještě Aplikaci nevyužili a pro ty Uživatele, kteří již Aplikaci využili, je zmíněná změna Podmínek užití k okamžiku její uveřejnění v jejich Uživatelském účtu v rámci Aplikace s právní účinností závazná pouze v případě, že před okamžikem jejich uveřejnění v Uživatelském účtu v pozměněném znění, bylo upozornění na takové změny Podmínek užití odesláno Provozovatelem na emailovou adresu zmíněných Uživatelů, kterou k nim Provozovatel vede.

V Praze, dne 31.3. 2021

…………………..

EUC a.s.

Ing. Václav Vachta,

MBA

předseda

představenstva

(prostý elektronický

podpis)

Stránka 10 z 34

Příloha č. 1 Všeobecných podmínek užití aplikace mojeEUC

SPECIÁLNÍ PODMÍNKY UŽITÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB DISTANČNÍM ZPŮSOBEM (VČETNĚ ZPŮSOBU JEJICH ÚHRADY)

(dále jen „Speciální podmínky užití č. 1“)

označení služby: „LÉKAŘ online 24/7“

Čl. I

Úvodní ustanovení

1.Tyto Speciální podmínky užití č. 2 jsou jako příloha č. 2 nedílnou součástí Všeobecných podmínek užití aplikace „mojeEUC”, a tak jejich uplatňování a výklad musí být vždy prováděn v kontextu Všeobecných podmínek užití.

2.Všechny pojmy, které jsou definovány ve Všeobecných podmínkách užití, mají stejný obsahový význam i v rámci těchto Speciálních podmínek užití č. 2, pokud z těchto speciálních podmínek užití č. 2 nevyplývá výslovně něco jiného.

Čl. II

Distanční zdravotní služby poskytované v rámci Aplikace

1.Poskytovatelem služeb, které jsou specifikovány v rámci těchto Speciálních podmínek č. 1, je společnost Canadian Medical s.r.o., identifikační číslo: 267 75 816, se sídlem: Evropská 859/115, Vokovice, 160 00 Praha 6, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou C 92970 (dále jen „Poskytovatel ZS“)

2.Jakýkoliv Uživatel (návštěvník) Aplikace tak bere na vědomí a souhlasí s tím, že od okamžiku, kdy:

aktivuje Rozšířený uživatelský účet a

dojde k přihlášení se do Zdravotnického softwaru za účelem přijímání Distančních zdravotních služeb, které jsou následně specifikovány v rámci těchto Speciálních podmínek užití č. 1,

vzniká mezi ním a Poskytovatelem ZS platný a účinný smluvní vztah, jehož obsah je stanoven těmito Speciálními podmínkami užití č. 1, aplikovatelnými ustanoveními Zákona o zdravotních službách a ust. § 2636 a násl. zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů.

3.Prostřednictvím zdravotnického softwaru – tj. počítačový program ve smyslu ust. § 65 a násl. Autorského zákona umožňuje poskytovat v zabezpečeném digitálním prostředí zdravotní služby distančním způsobem, tak je specifikováno v rámci těchto Podmínek užití (dále jen „Zdravotný

Stránka 11 z 34

software“), dochází ze strany Poskytovatele ZS k poskytování zdravotních služeb distančním způsobem.

4.Distanční zdravotní služby jsou poskytovány:

bez fyzické přítomnosti Pacienta ve zdravotnickém zařízení ve smyslu ust. § 4 odst. 1 Zákona o zdravotních službách (tzn. bez osobního kontaktu se zdravotnickým pracovníkem);

za účelem (vy)řešení individuálního zdravotního problému nástroji a prostředky medicíny, na náležité odborné úrovni, jíž se rozumí poskytování zdravotních služeb podle pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů, při respektování individuality Pacienta, s ohledem na konkrétní podmínky a objektivní možnosti,

příčemž prostřednictvím Zdravotnického softwaru situovaného v rámci Aplikace je možné takové distanční zdravotní služby přijímat za využití následující funkcionalit:

a)„chat“, který je primárním nástrojem pro poskytování Distanční zdravotní služby, nebo

b)„videokonzultace“, nebo

c)„telekonzultace”.

5.Varianty „videokonzultace“ a „telekonzultace” jsou poskytovány pouze na základě uvážení odborného personálu Poskytovatele a se souhlasem Uživatele. Zmíněné typy služeb (funkcionality Aplikace a Zdravotnického softwaru umožňující poskytování Distančních zdravotních služeb) znamenají možnosti komunikace s následně specifikovaným odborným personálem, a to buď pomocí chatu nebo případně videokonzultace nebo telekonzultace (dále jen „Distanční zdravotní služba“ nebo „Distanční zdravotní služby“).

6.K zahájení vedení zdravotnické dokumentace ve smyslu Zákona o zdravotních službách a vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších právních předpisů

(dále jen „Vyhláška o zdravotnické dokumentaci“) dochází ze strany Poskytovatele k okamžiku, kdy absolvuje v rámci Zdravotnického softwaru anamnestický dotazník.

7.Pacient a Poskytovatel ZS jsou si vědomi, že poskytování Distančních zdravotních služeb má svůj limit v jim známé skutečnosti, že Poskytovatel ZS nemá možnost v reálném prostředí zdravotnického zařízení osobně prohlédnout Pacienta. Poskytovatel ZS tak prohlašuje a činí tak nesporným, že Distanční zdravotní služby jsou poskytovány vždy s ohledem a veškerou potřebnou obezřetností na omezení, které je specifikováno v předchozí větě.

8.Pacient je povinen po důkladném uvážení uvádět v rámci využívání Distanční zdravotní služby pouze pravdivé informace o svém zdravotním stavu, přičemž učiní vše, aby požadované pravdivé informace obdržel Poskytovatel ZS v co nejširším a nejdetailnějším rozsahu a mohl si tak co nejuceleněji seznámit s jeho zdravotním stavem. Pokud vyjde najevo, že Pacient uvedl v rámci poskytování Distančních zdravotních služeb úmyslně nepravdivé informace o svému zdravotním stavu, což vedlo k tomu, že byl ze strany Poskytovatele ZS navržen neodpovídající léčebný postup, Pacient bere na vědomí, že Poskytovatel ZS nenese právní odpovědnost za takto navržený léčebný postup v rámci poskytování Distančních zdravotních služeb a též je Pacient povinen nahradit plátci úhrady za takové poskytnuté Distanční zdravotní služby a případnou způsobenou újmu.

Stránka 12 z 34

9. Pokud Pacient využívá Distančních zdravotních služeb opakovaně, jemu poskytnuté/poskytované Distanční zdravotní služby jsou hrazeny ze systému veřejného zdravotního pojištění, a dojde u něj ke změně veřejné zdravotní pojišťovny, je Pacient povinen tuto změnu nahlásit Poskytovateli ZS před tím, než dojde po této změně k prvnímu poskytování Distančních zdravotních služeb.

10.Prostřednictvím Distanční zdravotní služby Poskytovatel ZS umožňuje Pacientovi komunikovat s lékařem, který je k poskytování Distančních zdravotních služeb oprávněn v souladu se zákonem č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „Lékař“). S ohledem na zmínění v předchozí větě Poskytovatel ZS poskytuje Distanční zdravotní služby prostřednictvím Lékařů, kteří s ním mají v době poskytování Distanční zdravotní služby uzavřený platný a účinný pracovněprávní vztah ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších právních předpisů.

11.Poskytovatel ZS (Lékař Poskytovatele ZS) je povinna vést Pacienta od samého počátku poskytování Distančních zdravotních služeb k dostatečnému objasnění potíží a důvodů, které Pacienta vedly k zažádání o poskytování Distanční zdravotní služby.

12.V případě, že Pacient žádá poskytnutí Distanční zdravotní služby, souvisící s jeho chronickým onemocněním, pro které je dispenzarizován u některého poskytovatele zdravotních služeb ve smyslu Zákona o zdravotních službách, Lékař si vyžádá, je-li to možné, informace od takového poskytovatele zdravotních služeb, a v komunikaci s Pacientem nebo při poskytování Distančních zdravotních služeb Pacientovi postupuje dále v dohodě s tímto dožádaným poskytovatelem zdravotních služeb; není-li to možné a dojde-li Lékař k závěru, že má dostatek potřebných informací, může v případě potřeby předepsat Pacientovi léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky ve smyslu ve smyslu Zákona o zdravotních službách a zákona č. 378//2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „Zákon o léčivech“).

13.V případě, že Pacient žádá o poskytnutí Distanční zdravotní služby v souvislosti s akutním onemocněním, je Lékař oprávněn rozhodnout, zda situaci lze řešit bez osobní návštěvy

Pacienta.

14.Zůstává v kompetenci Lékaře Poskytovatele ZS, zda případ Pacienta po konzultaci (na základě distančního způsobu) uzavře, doporučí fyzickou návštěvu specialisty, indikuje diagnostiku či léčivé přípravky ve smyslu Zákona o léčivech, zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdější právních předpisů nebo doporučí fyzickou návštěvu u poskytovatele zdravotních služeb ve smyslu Zákona o zdravotních službách.

15.V rámci sekce určené pro pediatrická vyšetření (tzn. pro poskytování Distančních zdravotních služeb osobám mladším 18-ti let – tj. tzv. nezletilý pacienti) platí vedle podmínek uvedených ve Všeobecných podmínkách užití aplikace „mojeEUC“ i podmínky vypsané do tohoto odstavce. Pro vyloučení pochybností nutno uvést, že základním předpokladem pro Distanční poskytování zdravotních služeb v medicínském oboru: „praktické lékařství pro děti a dorost“ je zřízení asociovaného profilu dítěte Uživatele ve smyslu čl. 4 Všeobecných podmínkách užití aplikace „mojeEUC“. Pokud nedojde ze strany Uživatele k dostatečné součinnosti, aby byly níže uvedené podmínky naplněny, je Lékař oprávněn nezahájit konzultaci.

Stránka 13 z 34

Po vstupu do konzultace je Uživatel vyzván, aby dostatečné identifikoval dítě, jehož zdravotní stav má v úmyslu konzultovat s Lékařem – tzn. zejména osobní jméno, příjmení, datum narození a rodné číslo dítěte. Bez dostatečné identifikace není možné zahájit konzultaci (resp. Distanční poskytování zdravotních služeb).

Dítě, jehož zdravotní stav je konzultován, musí být fyzicky přítomno Distančnímu poskytování zdravotních služeb tak, aby měl Lékař vždy možnost jej distančně vidět a s ohledem na rozumovou a volní vyspělost dítěte zjistit názor dítěte na poskytnutí zamýšlených Distančních zdravotních služeb, případně si ověřit stanovisko dítěte, pokud to uzná za vhodné. Přítomnost dítěte vždy potvrdí jeho zákonný zástupce na začátku konzultace po vyzvání Lékařem. Bez potvrzení fyzické přítomnost dítěte při Distančním poskytování zdravotních služeb není možné zahájit konzultaci.

Lékař má dle svého uvážení možnost potvrdit si přítomnost dítěte rovněž prostřednictvím spuštění videohovoru.

Uživatel bere na vědomí, že při poskytování Distančních zdravotních služeb Poskytovatel ZS bude postupovat v souladu se Zákonem o zdravotních službách a že Lékařem zjištěný názor dítěte bude Lékařem brán jako faktor, jehož závažnost narůstá úměrně s věkem a stupněm rozumové a volné vyspělosti.

Bude-li poskytovány Distanční zdravotní služby dítěti, nebude docházet k realizaci úkonů, které jsou specifikovány v ust. čl. II odst. 14 písm. a) až d) těchto Speciálních podmínek užití č. 1.

16.Poskytovatel ZS je oprávněna v rámci poskytování Distanční zdravotní služby (pozn.: Tudíž níže zmíněné v rámci tohoto odstavce Podmínek užití je i součástí Distanční zdravotní služby.), budou-li pro to dány skutkové předpoklady vyplývající ze zdravotní situace Pacienta a předpoklady vyplývající z příslušných obecně závazných právních předpisů České republiky, zajistit:

a)elektronický lékařský předpis (tzv. eRecept) ve smyslu Zákona o léčivech;

b)předepsání zdravotnického prostředku ve smyslu zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších právních předpisů;

c)žádanku na zrealizování navazujícího medicínského výkonu ve smyslu Vyhlášky o zdravotnické dokumentaci, včetně žádanky o zrealizování laboratorního vyšetření;

d)tzv. e-neschopenku ve smyslu zákona č. 378/2007 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších právních předpisů pro účely dočasné pracovní neschopnosti Uživatele.

Před úplným ukončením poskytování Distanční zdravotní služby Lékař vždy komplexně nachystá a vystaví Pacientovi tzv. zprávu o poskytnutých zdravotních službách, a to v elektronické formě ve smyslu Zákona o zdravotních službách a přílohy č. 1 Vyhlášky o zdravotnické dokumentaci (dále jen „Elektronická lékařská zpráva“). V souvislosti s vystavením Elektronické lékařské zprávy je Lékař povinen Pacienta písemně poučit, že pokud taková Elektronická lékařská zpráva v rámci poskytování Distanční zdravotní služby nebyla vystavena registrujícím poskytovatelem v oboru všeobecného praktického lékařství nebo v oboru praktického lékařství pro děti a dorost, je takto poučený Pacient povinen sám zajistit předání Elektronické lékařské zprávy registrujícímu poskytovateli v oboru všeobecného praktického lékařství nebo v oboru praktického lékařství pro děti a dorost. Pacient je povinen dle poučení zmíněného v předchozí větě, jehož účelem je vyhovění požadavku obsaženém v

Stránka 14 z 34

ustanovení § 45 odst. 2 písm. f) Zákona o zdravotních službách, postupovat.

Společnost Canadian Medical s.r.o. je též povinna zaslat Pacientovi Elektronickou lékařskou zprávu na emailovou adresu, kterou Pacient uvedl při aktivaci Uživatelského účtu.

17.Uživatel může komunikovat s Lékařem pouze prostřednictvím využití Distanční zdravotní služby. Poskytovatel ZS si vyhrazuje možnost zajištění jiného způsobu komunikace, než které jsou nabízeny v rámci Distanční zdravotní služby.

18.Poté co Poskytovatel ZS ukončí s Pacientem poskytování Distanční zdravotní služby, Poskytovatel ZS zajistí bez zbytečného odkladu provedení zápisu do zdravotnické dokumentace Uživatele, a to v souladu s požadavky Zákona o zdravotních službách a Vyhlášky o zdravotnické dokumentaci.

19.Náklady na poskytování Distančních zdravotních služeb budou hrazeny některým z následujících způsobů:

ze systému veřejného zdravotního pojištění, a to za předpokladu, že Pacient disponuje platným zákonným zdravotním pojištěním uznávaným v České republice ve smyslu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších právních předpisů

nebo

odměny, kterou Poskytovatel ZS obdrží od Pacienta, a to v případě, že Distanční zdravotní služby nejsou hrazeny ze systému veřejného zdravotního pojištění a Pacient o takové skutečnosti byl informován před využitím Distanční zdravotní služby.

Čl. III

Ochrana osobních údajů

1.Poskytovatel Z S zpracovává osobní údaje Uživatelů jako správce osobních údajů, a to vždy alespoň na některém z následujících právních základů:

smluvním vztahu, který je specifikován v ust. čl. I odst. 7 Podmínek užití, tj. právní základ dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. b) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR”);

Zákona o zdravotních službách, tj. právní základ dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

2.Poskytovatel Z S je povinen zpracovávat či jinak nakládat s osobními údaji Pacienta v souladu s GDPR, zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, Zákonem o zdravotních službách a v souladu s těmito Speciálními podmínkami užití č. 2, dodržovat všechna kontrolní a bezpečnostní opatření za účelem ochrany osobních údajů.

3.Poskytovatel ZS zajistí technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů, zejména přijme veškerá opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, jinému neoprávněnému zpracování jakož i jejich jinému zneužití. Mezi taková opatření patří zejména přesné stanovení pravidel pro práci s Aplikací, Zdravotnickým softwarem, nakládání s dokumenty obsahujícími osobní údaje

Stránka 15 z 34

pouze určenými pracovníky společnosti Poskytovatele ZS, dále povinnost mlčenlivosti osob zabývajících se zpracováním osobních údajů za účelem provozování Aplikace (včetně Zdravotnického softwaru).

4.Další podmínky zpracování osobních údajů jsou uvedeny ve speciálním dokumentu, tj. tzv.: Informace o zpracování osobních údajů („Privacy terms”),

který je též zpřístupněn v online prostředí Aplikace, a jeho prostřednictvím si Poskytovatel ve vztahu k Pacientovi plní svou informační povinnost ve smyslu GDPR.

Čl. IV

Závěrečná ustanovení

1. Distanční zdravotní služby jsou přístupné Uživatelům po dobu 24 hodin každý den v kalendářním roce, avšak výjimkou jsou Distanční zdravotní služby poskytované dle ust. čl. II odst. 15 těchto Speciální podmínek užití č. 1, které jsou v pracovních dnech poskytovány v rámci provozní doby od 8:00 do 18:00 hod. Provozovatel Aplikace si vyhrazuje právo Distanční zdravotní služby dočasně znepřístupnit. V takovém případě zajistí, aby Uživatelé, kteří již čerpání Distanční zdravotní služby zahájili, měli možnost její čerpání v potřebném rozsahu dokončit.

2.Smluvní vztah mezi Poskytovatelem ZS a Uživatelem, který je specifikován v ust. čl. II odst. 2 těchto Speciálních podmínek užití č. 1 je s platností a účinností ukončen v okamžiku, kdy:

a)v prostředí Zdravotnického softwaru dojde k ukončení poskytování Distančních zdravotních služeb, tzn. bude ukončena distanční komunikace mezi zúčastněnými osobami a Pacient opustí online prostředí, v němž taková distanční komunikace probíhala

nebo

b)dojde ze strany Poskytovatele ZS za využití registru příslušné zdravotní pojišťovny ke zjištění, že Pacient nedisponuje platným zákonným zdravotním pojištěním uznávaným v České republice ve smyslu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších právních předpisů.

3.Aktuální znění těchto Podmínek užití je dostupné v prostředí Aplikace.

4.Poskytovatel ZS si vyhrazuje právo na jednostrannou a přiměřenou změnu Speciálních

podmínek užití č. 1. Taková jednostranná změna Speciálních podmínek užití č. 1 je platná a účinná od okamžiku uveřejnění v rámci Aplikace, přičemž zmíněné platí pouze pro Uživatele, kteří ještě Distanční zdravotních služby prostřednictvím Zdravotnického softwaru nevyužili a pro ty Uživatele, kterým již prostřednictvím Zdravotnického softwaru byly poskytnuty Distanční zdravotní služby, je zmíněná změna Speciálních podmínek užití č. 1 k okamžiku její uveřejnění v Aplikaci s právní účinností závazná pouze v případě, že před okamžikem jejich uveřejnění v Aplikaci v pozměněném znění, bylo upozornění na takové změny Podmínek užití odesláno Poskytovatelem ZS na emailovou adresu zmíněných Pacientů, kterou k nim Poskytovatel vede v rámci zdravotnického informačního systému (tj. Medicalc).

Stránka 16 z 34

V Praze, dne 31.3. 2021

…………………..

Canadian Medical

s.r.o.

Ing. Petr Voráček

jednatel

(prostý elektronický

podpis)

Stránka 17 z 34

Příloha č. 2 Všeobecných podmínek užití aplikace mojeEUC

SPECIÁLNÍ PODMÍNKY UŽITÍ

ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB DISTANČNÍM ZPŮSOBEM

(dále jen „Speciální podmínky užití č. 2“)

označení služby: „Můj praktik online”

čl. I.

Úvodní ustanovení

1.Tyto Speciální podmínky užití č. 2 jsou jako příloha č. 2 nedílnou součástí Všeobecných podmínek užití aplikace „mojeEUC”, a tak jejich uplatňování a výklad musí být vždy prováděn v kontextu Všeobecných podmínek užití.

2.Všechny pojmy, které jsou definovány ve Všeobecných podmínkách užití, mají stejný obsahový význam i v rámci těchto Speciálních podmínek užití č. 2, pokud z těchto speciálních podmínek užití č. 2 nevyplývá výslovně něco jiného.

3.Poskytovatelem:

služeb specifikovaných v ust. čl. III Speciálních podmínek užití č. 2, k jejichž poskytování dochází prostřednictvím Aplikace,

je:

společnost EUC Klinika Ústí nad Labem s.r.o., identifikační číslo: 627 40 482, se sídlem Masarykova 2000/92, 400 01 Ústí nad Labem, Česká republika, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 8686;

společnost EUC Klinika Plzeň s.r.o., identifikační číslo: 252 02 171, se sídlem Denisovo nábřeží 1000/4, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň, Česká republika, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 7952;

(dále kterékoliv z výše uvedených osob jen „Poskytovatel“).

4.Poskytovatel je součástí skupiny EUC, tj. podnikatelské seskupení ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších právních předpisů, v jehož rámci ovládající společností je společnost

EUC a.s. (dále jen Skupina EUC).

5.Poskytovatel prohlašuje a činí tak nesporným, že prostřednictvím Aplikace „mojeEUC“ poskytuje níže specifikované konzultační služby v oblasti zdravotní péče, jakožto poskytovatel zdravotních služeb ve smyslu Zákona o zdravotních službách na základě svého veřejnoprávního oprávnění k poskytování zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství ve smyslu Zákona o zdravotních službách, které mu bylo uděleno v souladu se zmíněným zákonem na základě pravomocného rozhodnutí orgánu veřejné moci.

6.S ohledem na zmíněné v předchozím odstavci Poskytovatel prohlašuje, že je řádně veden ve zdravotnickém registru ve smyslu ust. § 74 Zákona o zdravotních službách, v němž jsou

Stránka 18 z 34

registrování poskytovatelé zdravotních služeb ve smyslu Zákona o zdravotních službách.

7.Poskytovatel prohlašuje a činí tak nesporným, že Aplikace je vybavena příslušným softwarem (počítačovým programem) ve smyslu Autorského zákona, který umožňuje poskytovat v zabezpečeném digitálním prostředí zdravotní služby distančním způsobem, tak je specifikováno v rámci těchto Podmínek užití (dále jen „Zdravotnický software“).

8.Tyto Podmínky užití upravují práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a Uživateli (tj. pacienti ve smyslu Zákona o zdravotních službách) Aplikace a Zdravotnického softwaru, kteří čerpají služby specifikované v rámci těchto Speciálních podmínek užití č. 2 prostřednictvím Zdravotnického softwaru situovaného v prostředí Aplikace.

9.Jakýkoliv Uživatel (návštěvník) Aplikace tak bere na vědomí a souhlasí s tím, že od okamžiku, kdy:

aktivuje Rozšířený uživatelský účet a

dojde s přihlášení se do Zdravotnického softwaru za účelem přijímání Distančních zdravotních služeb, které jsou následně specifikovány v rámci těchto Podmínek užit,

vzniká mezi ním a Poskytovatelem ZS platný a účinný smluvní vztah, jehož obsah je stanoven těmito Speciálními podmínkami užití č. 2, aplikovatelnými ustanoveními Zákona o zdravotních službách a ust. § 2636 a násl. zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů.

čl. II

Autorskoprávní ochrana softwarového vybavení

1.Zdravotnický software je jako autorským dílem ve smyslu Autorského zákona chráněna zmíněný zákonem.

2.Poskytovatel vykonává autorská majetková práva vztahující se ke Zdravotnickému softwaru. Zdravotnický software nelze uchovávat, upravovat, šířit ani k ní vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělil Poskytovatel předem písemný souhlas.

čl. III.

Distanční zdravotní služby poskytované prostřednictvím Aplikace

1.Prostřednictvím Zdravotnického softwaru, který je přístupný z Aplikace, dochází k poskytování zdravotních služeb distančním způsobem (tzn. kontakt mezi lékařem a Poskytovatelem ZS je

realizován distanční formou – viz ustanovení čl. III odst. 3 Podmínek užití. O zmíněném v předchozí větě je Pacient informován v prostředí Aplikace.

2.V návaznosti na uvedené v předchozím odstavci zdravotní služby poskytované distančním způsobem jsou určené pro pacienty ve smyslu Zákona o zdravotních službách (zároveň Uživatele), kteří:

a)disponují platným zákonným zdravotním pojištěním uznávaným v České republice ve smyslu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších právních předpisů a zároveň je možné z takového veřejného zdravotního pojištění hradit poskytování zdravotních služeb distančním způsobem;

Stránka 19 z 34

b)jsou u Poskytovatele registrovaní pro obor všeobecné praktické lékařství ve smyslu ust. § 3 odst. 5 Zákona o zdravotních službách;

c) vlastní technické vybavení pro potřeby poskytování služeb, jejichž povaha vyplývá z těchto Podmínek užití (včetně vedení videohovoru, pokud na jeho využití bude oboustranná shoda)

(dále jen jako „Pacient“ nebo jako „Pacienti“)

3.Distanční zdravotní služby tak jsou specifikovány v ust. čl. III odst. 1, 2 Podmínek užití jsou poskytovány:

bez fyzické přítomnosti Pacienta ve zdravotnickém zařízení (tzn. bez osobního kontaktu se zdravotnickým pracovníkem);

za účelem (vy)řešení individuálního zdravotního problému nástroji a prostředky medicíny, na náležité odborné úrovni, jíž se rozumí poskytování zdravotních služeb podle pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů, při respektování individuality Pacienta, s ohledem na konkrétní podmínky a objektivní možnosti,

a prostřednictvím Zdravotnického softwaru dostupného prostřednictvím Aplikace je možné takové distanční zdravotní služby přijímat za využití následující funkcionalit:

a)„chat“, který je primárním nástrojem pro poskytování Distanční zdravotní služby, nebo

b)„videokonzultace“, nebo

c)“telekonzultace”.

Výše uvedené funkcionality pod písm. a), b, c) jsou považovány za varianty, jejichž prostřednictvím může docházet ke komunikaci mezi Pacientem a Poskytovatelem ZS. Varianty „videokonzultace“ a „telekonzultace” jsou poskytovány pouze na základě uvážení odborného personálu Poskytovatele ZS a se souhlasem Pacienta.

Zmíněné typy služeb (funkcionality Aplikace a Zdravotnického softwaru umožňující poskytování Distančních zdravotních služeb) znamenají možnosti komunikace s následně specifikovaným odborným personálem, a to buď pomocí chatu nebo případně videokonzultace nebo telekonzultace (dále jen „Distanční zdravotní služba“ nebo „Distanční zdravotní služby“).

4.Poskytování Distančních zdravotních služeb může být iniciováno jak ze strany Pacienta, tak i ze strany Poskytovatele ZS, to však pouze v případě, pokud již na základě těchto Podmínek užití došlo k poskytování Distančních zdravotních služeb.

5.K zahájení vedení zdravotnické dokumentace ve smyslu Zákona o zdravotních službách a vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „Vyhláška o zdravotnické dokumentaci“) dochází ze strany Poskytovatele ZS k okamžiku, kdy:

a)dojde k právnímu vzniku smluvního vztahu mezi Pacientem a Poskytovatelem ZS dle ustanovení čl. I odst. 9 těchto Speciálních podmínek užití č. 2;

b) dojde ze strany Poskytovatele za využití registru příslušné zdravotní pojišťovny k dovršení verifikačního (ověřovacího) procesu, z něhož bude vyplývat závěr, že Pacient disponuje platným zákonným zdravotním pojištěním uznávaným v České republice ve smyslu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších

Stránka 20 z 34

právních předpisů;

c)dojde k zahájení poskytování zdravotních služeb ve smyslu Zákona o zdravotních službách;

6.Pro vyloučení pochybností Poskytovatel ZS prohlašuje, že Distanční zdravotní službu nemusí zajišťovat Pacientovi lékař poskytující péči v oboru všeobecného praktického lékařství, u něhož je Pacient registrován.

7.Pacient a Poskytovatel ZS jsou si vědomi, že poskytování Distančních zdravotních služeb má svůj limit v jim známé skutečnosti, že Poskytovatel ZS nemá možnost v prostředí zdravotnického zařízení reálně prohlédnout Pacienta. Poskytovatel ZS tak prohlašuje, že Distanční zdravotní služby jsou poskytovány vždy s ohledem a veškerou potřebnou obezřetností na omezení, které je specifikováno v předchozí větě.

8.Pacient je povinen uvádět v rámci využívání Distanční zdravotní služby pouze pravdivé informace o svém zdravotním stavu, přičemž učiní vše, aby požadované pravdivé informace obdržel Poskytovatel ZS v co nejširším rozsahu. Pokud vyjde najevo, že Pacient uvedl v rámci poskytování Distančních zdravotních služeb úmyslně nepravdivé informace o svému zdravotním stavu, což vedlo k tomu, že byl ze strany Poskytovatele ZS navržen neodpovídající léčebný postup, Pacient bere na vědomí, že Poskytovatel ZS nenese právní odpovědnost za takto navržený léčebný postup v rámci poskytování Distančních zdravotních služeb a též je Pacient povinen nahradit plátci úhrady za takové poskytnuté Distanční zdravotní služby a případnou způsobenou újmu.

9.Distanční zdravotní služby jsou ze strany Poskytovatele ZS poskytovány ve vztahu k Pacientovi zcela bezúplatně, neboť Distanční zdravotní služby budou Poskytovateli ZS hrazeny ze strany příslušné veřejné zdravotní pojišťovny.

10.Má se za to, že Poskytovatel poskytl Distanční zdravotní službu té osobě, která se za Pacienta prohlásila v rámci procesu aktivace přístupu k Distanční zdravotní službě, který jest specifikován

vtomto odstavci Speciálních podmínek užití č. 2. Pokud Pacient využívá Distančních zdravotních služeb opakovaně a dojde u něj ke změně veřejné zdravotní pojišťovny, je Pacient povinen tuto změnu nahlásit Poskytovateli před tím, než dojde po této změně k prvnímu poskytování Distančních zdravotních služeb.

11.Prostřednictvím Distanční zdravotní služby Poskytovatel ZS umožňuje Pacientovi komunikovat

slékařem, který je k poskytování Distančních zdravotních služeb oprávněn v souladu se zákonem č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „Lékař“). S ohledem na zmínění

vpředchozí větě Poskytovatel ZS poskytuje Distanční zdravotní služby prostřednictvím Lékařů, kteří s ním mají v době poskytování Distanční zdravotní služby uzavřený platný a účinný pracovněprávní vztah ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších právních předpisů.

12.V prostředí Zdravotnického softwaru je Pacient vždy informován o osobním jméně a příjmení zdravotnického pracovníka (tzn. zdravotnického pracovníka ve smyslu Zákona o zdravotních službách), s nímž Pacient prostřednictvím Zdravotnického softwaru komunikuje.

13.Poskytovatel ZS (Lékař Poskytovatele ZS) je povinen vést Pacienta od samého počátku poskytování Distančních zdravotních služeb k dostatečnému objasnění potíží a důvodů, které

Stránka 21 z 34

Pacienta vedly k zažádání o poskytování Distanční zdravotní služby.

14.V případě, že Pacient žádá poskytnutí Distanční zdravotní služby, souvisící s jeho chronickým onemocněním, pro které je dispenzarizován u některého poskytovatele zdravotních služeb ve smyslu Zákona o zdravotních službách, Lékař si vyžádá, je-li to možné, informace od takového poskytovatele zdravotních služeb, a v komunikaci s Pacientem nebo při poskytování Distančních zdravotních služeb Pacientovi postupuje dále v dohodě s tímto poskytovatelem; není-li to možné a dojde-li Lékař k závěru, že má dostatek potřebných informací, může v případě potřeb y předepsat Pacientovi léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky.

15.V případě, že Pacient žádá o poskytnutí Distanční zdravotní služby v souvislosti s akutním onemocněním, nebude mu prostřednictvím Zdravotnického softwaru poskytnuta Distanční zdravotní služba nebo pokud akutní onemocnění vyplyne z Distančního poskytování zdravotních služeb, je Lékař oprávněn rozhodnout, zda situaci lze řešit bez osobní návštěvy Pacienta.

16.Zůstává v kompetenci Lékaře Poskytovatele ZS, zda případ Pacienta po konzultaci (na základě distančního způsobu) uzavře, doporučí návštěvu specialisty, indikuje diagnostiku či léky, nebo doporučí fyzickou návštěvu u poskytovatele zdravotních služeb ve smyslu Zákona o zdravotních službách. V průběhu distanční komunikace mezi Lékařem Poskytovatele ZS a Pacientem realizované v průběhu Distančního poskytování zdravotních služeb se Lékař a Pacient mohou dohodnout, že Lékař nahlédne do tzv. lékového záznamu Pacienta ve smyslu ustanovení § 81d zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „Zákon o léčivech”) (dále jen „Lékový záznam”), který obsahuje informace o Léčivých přípravcích, které má Pacient předepsány nebo které mu již byly v minulosti vydány. V případě dohody, která je specifikována v předchozí větě, Pacient poskytne Lékaři číslo občanského průkazu nebo číslo cestovního pasu. Aby mohl Lékař Poskytovatele ZS použít číslo občanského průkazu nebo číslo

cestovního pasu Pacienta a následně nahlédnout do Lékového záznamu Pacienta, jak je uvedeno výše, je nutné, aby k tomu Pacient pro účely použití této služby udělil Poskytovateli ZS souhlas. Ustanovení § 81d a § 81e Zákona o léčivech předpokládá, že lékař použije číslo občanského průkazu nebo číslo cestovního pasu Pacienta k tomuto účelu v rámci osobní konzultace s Pacientem, který lékaři při konzultaci předloží svůj doklad totožnosti (tzn. občanský průkaz nebo cestovní pas ve smyslu příslušných obecně závazných právních předpisů) a zároveň nevysloví nesouhlas s možností lékaře nahlížet do jeho Lékového záznamu, případně odvolá svůj dřívější nesouhlas. S ohledem na to, že účelem Distančních zdravotních služeb je umožnit Pacientovi přijímat zdravotní služby, aniž by se fyzicky dostavil do zdravotnického zařízení ve smyslu Zákona o zdravotních službách, má se za to, že Pacient uděluje Lékaři Poskytovatele ZS svůj souhlas k nahlédnutí do Lékového záznamu na základě poskytnutí čísla občanského průkazu nebo vyplnění čísla cestovního pasu. Pro případ, že by Pacient svůj souhlas chtěl odvolat, může tak učinit při následné osobní konzultaci s Lékařem uskutečněnou telefonicky nebo emailovým sdělením, případně osobně.

17.Poskytovatel ZS je oprávněn v rámci poskytování Distanční zdravotní služby (pozn.: Tudíž níže zmíněné v rámci tohoto odstavce Podmínek užití je i součástí Distanční zdravotní služby.), budou-li pro to dány skutkové předpoklady vyplývající ze zdravotní situace Pacienta a předpoklady vyplývající z příslušných obecně závazných právních předpisů České republiky, zajistit:

elektronický lékařský předpis (tzv. erecept) ve smyslu zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších právních předpisů;

Stránka 22 z 34

předepsání zdravotnického prostředku ve smyslu zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších právních předpisů;

žádanku na zrealizování navazujícího medicínského výkonu ve smyslu Vyhlášky o zdravotnické dokumentaci, včetně žádanky o zrealizování laboratorního vyšetření;

tzv. e-neschopenku ve smyslu zákona č. 378/2007 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších právních předpisů pro účely dočesné pracovní neschopnosti Pacienta.

Před úplným ukončením poskytování Distanční zdravotní služby Lékař vždy komplexně nachystá a vystaví Pacientovi tzv. zprávu o poskytnutých zdravotních službách, a to v elektronické formě ve smyslu Zákona o zdravotních službách a přílohy č. 1 Vyhlášky o zdravotnické dokumentaci (dále jen „Elektronická lékařská zpráva“).

Poskytovatel ZS je též povinen zaslat Elektronickou lékařskou zprávu na emailovou adresu, kterou Pacient uvedl v rámci aktivace Aplikace, a to však pouze v případě, pokud o zmíněné zaslání Pacient elektronicky zažádá prostřednictvím vyplnění a odeslání speciálního online formuláře situovaného na Webovém portálu. Formulář zmíněný v předchozí větě bude doručen na emailovou adresu: „vk@euc.cz“.

18.Distanční zdravotní služby jsou přístupné Pacientům nepřetržitě v pracovní dny mezi 8.0018.00 hod. Poskytovatel ZS si vyhrazuje právo Distanční zdravotní služby dočasně znepřístupnit. Poskytovatel ZS v takovém případě zajistí, aby Pacienti, kteří již čerpání Distanční zdravotní služby zahájili, měli možnost její čerpání v potřebném rozsahu dokončit.

19.Pacient může komunikovat s Lékařem pouze prostřednictvím využití Distanční zdravotní služby.

Poskytovatel ZS si vyhrazuje možnost zajištění jiného způsobu komunikace, než které jsou nabízeny v rámci Distanční zdravotní služby.

20.Poté co Poskytovatel ZS ukončí s Pacientem poskytování Distanční zdravotní služby, Poskytovatel zajistí bez zbytečného odkladu provedení zápisu do zdravotnické dokumentace Pacienta, a to v souladu s požadavky Zákona o zdravotních službách a Vyhlášky o zdravotnické dokumentaci.

čl. IV.

Ochrana osobních údajů

1.Poskytovatel Z S zpracovává osobní údaje Pacientů jako správce osobních údajů, a to vždy alespoň na některém z následujících právních základů:

smluvním vztahu, který je specifikován v ust. čl. I odst. 7 Podmínek užití, tj. právní základ dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. b) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR”);

Zákona o zdravotních službách, tj. právní základ dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

2.Poskytovatel Z S je povinen zpracovávat či jinak nakládat s osobními údaji Pacienta v souladu

Stránka 23 z 34

s GDPR, zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, Zákonem o zdravotních službách a v souladu s těmito Speciálními podmínkami užití č. 2, dodržovat všechna kontrolní a bezpečnostní opatření za účelem ochrany osobních údajů.

3.Poskytovatel ZS zajistí technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů, zejména přijme veškerá opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, jinému neoprávněnému zpracování jakož i jejich jinému zneužití. Mezi taková opatření patří zejména přesné stanovení pravidel pro práci s Aplikací, Zdravotnickým softwarem, nakládání s dokumenty obsahujícími osobní údaje pouze určenými pracovníky společnosti Poskytovatele ZS, dále povinnost mlčenlivosti osob zabývajících se zpracováním osobních údajů za účelem provozování Aplikace (včetně Zdravotnického softwaru).

4.Další podmínky zpracování osobních údajů jsou uvedeny ve speciálním dokumentu, tj. tzv.:

Informace o zpracování osobních údajů („Privacy terms”),

který je též zpřístupněn v online prostředí Aplikace, a jeho prostřednictvím si Poskytovatel ve vztahu k Pacientovi plní svou informační povinnost ve smyslu GDPR.

V.

Závěrečná ustanovení

1.Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Pacientem, který je specifikován v ust. čl. I odst. 9 Speciálních podmínek užití č. 2 je s platností a účinností ukončen v okamžiku, kdy:

a)v prostředí Zdravotnického softwaru dojde k ukončení poskytování Distančních zdravotních služeb, tzn. bude ukončena distanční komunikace mezi zúčastněnými osobami a Pacient opustí online prostředí, v němž taková distanční komunikace probíhala

nebo

b)dojde ze strany Poskytovatele ZS za využití registru příslušné zdravotní pojišťovny ke zjištění, že Pacient nedisponuje platným zákonným zdravotním pojištěním uznávaným v České republice ve smyslu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších právních předpisů.

2.Aktuální znění těchto Podmínek užití je dostupné v prostředí Aplikace.

3.Poskytovatel ZS si vyhrazuje právo na jednostrannou a přiměřenou změnu Speciálních podmínek užití č. 2. Taková jednostranná změna Speciálních podmínek užití č. 2 je platná a účinná od okamžiku uveřejnění v rámci Aplikace, přičemž zmíněné platí pouze pro Pacienty, kteří ještě Distanční zdravotních služby prostřednictvím Zdravotnického softwaru nevyužili a pro ty Pacienty, kterým již prostřednictvím Zdravotnického softwaru byly poskytnuty Distanční zdravotní služby, je zmíněná změna Speciálních podmínek užití č. 2 k okamžiku její uveřejnění

v Aplikaci s právní účinností závazná pouze v případě, že před okamžikem jejich uveřejnění v Aplikaci v pozměněném znění, bylo upozornění na takové změny Podmínek užití odesláno Poskytovatelem ZS na emailovou adresu zmíněných Pacientů, kterou k nim Poskytovatel vede v rámci zdravotnického informačního systému (tj. Medicalc).

Stránka 24 z 34

V Praze, dne 31.3. 2021

EUC Klinika Ústí nad

Labem s.r.o.

MUDr. Michal

Bednář, MBA,

jednatel

(prostý elektronický

podpis)

EUC Klinika Plzeň

s.r.o.

MUDr. Michal

Bednář, MBA,

jednatel

(prostý elektronický

podpis)

Stránka 25 z 34

Příloha č. 3 Všeobecných podmínek užití aplikace mojeEUC

SPECIÁLNÍ PODMÍNKY UŽITÍ SLUŽBY

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ REZERVACE TERMÍNU NÁVŠTĚVY U POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

(dále jen „Speciální podmínky užití č. 3”)

označení služby: „Zprostředkování rezervace termínu návštěvy u poskytovatele zdravotní služeb”

1.Tyto Speciální podmínky užití č. 3 jsou jako příloha č. 3 nedílnou součástí Všeobecných podmínek užití aplikace „mojeEUC”, a tak jejich uplatňování a výklad musí být vždy prováděn v kontextu Všeobecných podmínek užití.

2.Všechny pojmy, které jsou definovány ve Všeobecných podmínkách užití, mají stejný obsahový význam i v rámci těchto Speciálních podmínek užití č. 3, pokud z těchto speciálních podmínek užití č. 3 nevyplývá výslovně něco jiného.

3.Uživatel se může prostřednictvím Aplikace objednat na provedení vyšetření ve zdravotnickém zařízení, které je provozováno některým z poskytovatelů zdravotních služeb ve smyslu Zákona o zdravotních službách, kteří jsou součástí Skupiny EUC.

4.Poskytovatelem této zprostředkovatelské služby je společnost EUC a.s., IČ: 267 30 413, se sídlem Evropská 859/115, Vokovice, 160 00 Praha 6, Česká republika, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka B 7918.

5.Tato služba nemá povahu zdravotních služeb ve smyslu Zákona o zdravotních službách.

6.Objednání provede Uživatel tak, že:

a)z nabídky dostupných specializací zvolí tu, v rámci níž chce vyšetření podstoupit;

b)následně z nabídky dostupných vyšetření zvolí to, které chce podstoupit;

c)následně z nabídky dostupných Lékařů nebo zdravotnických zařízení (klinik) zvolí preferovaného Lékaře nebo zařízení;

d)následně z nabídky dostupných termínů vybere ten, který mu bezvýhradně vyhovuje;

e)následně aktivně projeví vůli tak, že stiskne tlačítko „Rezervovat“.

7.Výsledkem je rezervovaný termín, který Provozovatel Uživateli garantuje k provedení vybraného vyšetření.

8.Uživatel může rezervovaný termín zrušit před provedením příslušného vyšetření. Zrušení rezervovaného termínu je možné nejpozději 24 (slovy: dvacet čtyři) hodin před provedením příslušného vyšetření.

V Praze, dne 31.3. 2021

Stránka 26 z 34

…………………..

EUC a.s.

Ing. Václav Vachta,

MBA

předseda

představenstva

(prostý elektronický

podpis)

Stránka 27 z 34

Příloha č. 4 Všeobecných podmínek užití aplikace mojeEUC

PODMÍNKY UŽITÍ SLUŽBY

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU S LÉKÁRNOU

ZA ÚČELEM VYDÁNÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU NA LÉKAŘSKÝ PŘEDPIS A

JEHO PŘÍPADNÉ NÁSLEDNÉ DONÁŠKY

(dále jen „Speciální podmínky užití č. 4“)

označení služby: ZPROSTŘEDKOVÁNÍ REZERVACE LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

I.Úvodní ustanovení

1)Tyto Speciální podmínky užití č. 4 jsou jako příloha č. 4 nedílnou součástí Všeobecných podmínek užití aplikace „mojeEUC”, a tak jejich uplatňování a výklad musí být vždy prováděn

vkontextu Všeobecných podmínek užití.

2)Všechny pojmy, které jsou definovány ve Všeobecných podmínkách užití, mají stejný obsahový význam i v rámci těchto Speciálních podmínek užití č. 4.

3)Tyto podmínky užití upravují smluvní vztah mezi Uživatelem a Poskytovatelem, jehož předmětem jsou vzájemná práva a povinnosti týkající se:

a)využívání bezúplatné Služby Poskytovatele, spočívající ve zprostředkování kontaktu mezi Lékárnou a Zákazníkem ohledně koupě (výdeje) léčivého přípravku na lékařský předpis (dále jen „Léčivý přípravek“ nebo „Léčivé přípravky“) v Uživatelem zvolené Lékárně (dále jen „Služba”) (dále je „Zprostředkování výdeje Léčivého přípravku“).

b)bezúplatného zprostředkování kontaktu mezi Lékárnou a Uživatelem – tj. (pro účely této služby) fyzická osoba, která má adresu trvalého pobytu (ve smyslu zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a o rodných číslech, ve znění pozdějších právních předpisů) na území Městské části Praha 11 vymezeného vyhláškou č. 55/2000 Sb., kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „Území Městské části Praha 11“) za účelem zajištění donášky Léčivého přípravku na adresu určenou Zákazníkem, která se však musí též nacházet na Území Městské části Praha 11 (dále jen „Zprostředkování donášky Léčivého přípravku”).

(Zprostředkování výdeje léčivého přípravku a Zprostředkování donášky Léčivého přípravku dále jen společně „Služby”)

Služby jsou poskytovány prostřednictvím Aplikace. V průběhu procesu použití Služeb je Uživatel seznámen s těmito Speciálními podmínkami užití č. 4, jejichž akceptací (souhlasným projevem vůle) se stávají jak pro Uživatele, tak i Poskytovatele právně závaznými. Popis samotných Služeb je uveden v ust. čl. II. Speciálních podmínek užití č. 4.

4)Na základě použití Služeb nedochází:

ke koupi Léčivého přípravku;

Stránka 28 z 34

rezervaci zakoupení Léčivého přípravku,

objednání donášky Léčivého přípravku na Zákazníkem určenou adresu;

nýbrž dochází pouze ke zprostředkování kontaktu mezi Lékárnou a Zákazníkem tak, aby Zákazník měl na základě dohody s konkrétní Lékárnou zajištěno, že Léčivý přípravek pro něj bude v Lékárně k dispozici, nebo že Léčivý přípravek za něj bude moci v Lékárně za podmínek stanovených zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „Zákon o léčivech”) vyzvednout jiná osoba, případně mu Léčivý přípravek bude doručen na adresu na Území Městské části Praha 11, kterou si určí (viz čl. ustanovení čl. II Podmínek užití).

Samotná rezervace zakoupení Léčivého přípravku či objednávka donášky Léčivého přípravku na určitou adresu je Zákazníkem učiněna právě až na základě dohody s vybranou Lékárnou, ve které si Uživatel Léčivý přípravek následně jedním z výše uvedených způsobů zakoupí a v případě zájmu nechá doručit na jím zvolenou adresu, to vše už bez účasti Poskytovatele.

5)Služba není internetovým obchodem, ani doplňkovou službou žádného internetového obchodu. Poskytovatel nezpracovává Erecept a údaje poskytnuté Uživatelem jinak, než že je předá Uživatelem vybrané lékárně pomocí elektronické komunikace.

6)Definice údajů:

Poskytovatelem se rozumí společnost EUC a.s., IČ: 267 30 413, se sídlem Evropská 859/115, Vokovice, 160 00 Praha 6, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 7918 (dále jen „Poskytovatel“);

Lékárnami se rozumí databáze EUC lékáren, které provozují společnosti, v nichž alespoň částečnou majetkovou účast má Poskytovatel. Do databáze nejsou zařazeny ty EUC lékárny, které byly z databáze Poskytovatele na základě své písemné žádost odhlášeny nebo které Poskytovatel do databáze nezařadil. Poskytovatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu EUC lékárnu odstranit z databáze dle svého uvážení (dále jen jednotlivě „Lékárna“ nebo společně „Lékárny“).

Aplikací se pro účely těchto Podmínek užití rozumí mobilní aplikace zajišťující fungování Služeb (dále jen „Aplikace“).

Uživatelem se rozumí vedle jeho definice uvedené ve Všeobecných podmínkách užití zároveň výlučně fyzická osoba - spotřebitel, které byl vydán poskytovatelem zdravotních služeb ve smyslu Zákona o zdravotních službách platný lékařský předpis v elektronické podobě, a která si přeje s využitím aplikace zajistit zakoupení Léčivého přípravku prostřednictvím vybrané lékárny (dále jen jednotlivě „Uživatel“ nebo společně „Uživatelé“).

Ereceptem se rozumí lékařský předpis vydávaný v elektronické podobě v souladu se Zákonem o léčivech (dále jen „Erecept“).

7)Za účelem poskytnutí Služby zpracovává Poskytovatel jako správce osobní údaje Uživatele ve smyslu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně

Stránka 29 z 34

osobních údajů) (dále jen „GDPR”), a to v rozsahu nutném pro zajištění komunikace mezi Lékárnou a Zákazníkem (resp. poskytnutí Služby). Zpracovávanými osobní údaji Zákazníka jsou:

osobní jméno;

příjmení;

číslo občanského průkazu ve smyslu zákona č. 328/1999 Sb., občanských průkazech, ve znění pozdějších právních předpisů (dál jen „Číslo občanského průkazu”) nebo číslo cestovního pasu ve smyslu zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších právních předpisů (dál jen „Číslo cestovního pasu”) (pozn.: Pokud jej dobrovolně pro účely vyplývající z ustanovení čl. II odst. 6, 7 Podmínek užití Zákazník Poskytovateli poskytne.)

e-mailová adresa,

telefon,

identifikátor elektronického receptu ve smyslu Zákona o léčivech;

doručovací adresa na Území Městské části Praha 11 (pozn.: Pouze v případě zájmu o Zprostředkování donášky Léčivého přípravku.).

(dále jen souhrnně „Osobní údaje”).

Uživatel uvedené Osobní údaje zadá do rámce Aplikace, přičemž rozsah Osobních údajů bude uzpůsoben v závislosti na tom, zda-li Uživatel bude mít zájem o Služby nebo pouze o Zprostředkování výdeje léčivého přípravku. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel za účelem poskytnutí Služeb (eventuálně pouze Zprostředkování výdeje léčivého přípravku) předá Osobní údaje Lékárně, kterou si zvolil v rámci postupu dle ustanovení čl. II odst. 2 těchto Podmínek užití.

8)S ohledem na skutečnost, že mezi Uživatelem a Poskytovatelem nedochází k uzavření kupní smlouvy, není Uživatel oprávněn využít možnosti odstoupení od této smlouvy ve smyslu ustanovení § 1829 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“), dle kterého, pokud by k uzavírání kupní smlouvy mělo dojít, má Uživatel právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí Léčivého přípravku. Využití Služeb nicméně neznamená, že je Uživatel povinen si lék vyzvednout ve vybrané Lékárně. I pokud tedy zákazník službu využije, je oprávněn si nakonec Léčivý přípravek zakoupit v lékárně jiné (tzn. u jiného poskytovatele lékárenské péče ve smyslu Zákona o zdravotních službách).

9)Použití Aplikace je pro Uživatele zcela zdarma. Pro Lékárny je použití Aplikace také zcela zdarma, pokud se Provozovatel a Lékárna nedohodli jinak.

10)Poskytovatel nemůže zaručit, že na základě poskytnutí Služeb dojde k následnému kontaktování Uživatele Lékárnou. Principem Služeb a závazkem Poskytovatele je pouze zprostředkování kontaktu mezi Lékárnou a Uživatelem. Poskytovatel proto nemůže zaručit ani dostupnost Léčivého přípravku ve vybrané Lékárně a ani dále nemůže zaručit možnost donášky Léčivého přípravku na adresu určenou Uživatelem.

11)Poskytovatel je oprávněn poskytování Služeb bez dalšího ukončit nebo pozastavit, o čemž je povinen informovat Uživatele, kteří Službu aktuálně využívají.

Stránka 30 z 34

II.Služby

1)Služby lze použít pouze s platným Ereceptem, a to pomocí:

a) 12-ti místného identifikátoru Ereceptu neboli kódu, který Zákazníkovi předá jeho

ošetřující lékař v listinné podobě, nebo zašle formou sms či e-mailu nebo prostřednictvím mobilní aplikace (dále jen „Identifikátor”)

2)Za účelem využití Zprostředkování výdeje Léčivého přípravku (eventuálně Zprostředkování donášky Léčivého přípravku) Uživatel zrealizuje následující:

a)zadá do internetového formuláře Aplikace následující údaje, kterou jsou následně prostřednictvím Poskytovatele zpřístupněny Lékárně, kterou si Zákazník vybral pro zakoupení Léčivého přípravku (a v případě jeho zájmu též pro zajištění donášky léčivého přípravku na adresu, kterou si určil):

Identifikátor,

zvolí Lékárnu, u které si chce Léčivý přípravek zakoupit,

vyplní své osobní jméno a příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo, dobrovolně může uvést pro účely vyplývající z ustanovení čl. II odst. 10, 11 Podmínek užití Číslo občanského průkazu nebo Číslo cestovního pasu,

zvolí, jakým způsobem si Léčivý přípravek přeje zakoupit,

v případě o zájmu o Zprostředkování donášky Léčivého přípravku, uvede též adresu, na kterou by byl Léčivý přípravek ze strany Lékárny doručen, přičemž taková adresa se musí nacházet na Území Městské části Praha 11,

3) Dojde-li k uvedenému v předchozím odstavci, Poskytovatel je povinen předat Lékárně údaje, které Uživatel uvedl v rámci informačního formuláře v Aplikaci. Zákazník obdrží na zadanou emailovou adresu souhrn zadaných údajů specifikovaných v ustanovení čl. II odst. 2 Podmínek užití, a to společně s vygenerovaným heslem pro komunikaci s lékárníkem příslušné Lékárny (dále jen „Heslo pro komunikaci”).

4)Pokud Uživatel zadá do internetového formuláře v rámci Aplikace Identifikátor, identifikuje farmaceut v Lékárně na jeho základě Uživatelem požadovaný Léčivý přípravek v tzv. centrálním úložišti elektronických receptů ve smyslu Zákona o léčivech, a následně jej vydá Uživateli způsobem, na kterém se s Uživatelem v souladu s těmito Podmínkami užití a obecně závaznými právními předpisy předem domluví.

5)Lékárna neprodleně Uživatele kontaktuje, vyžádá si přednostně Heslo pro komunikaci od Zákazníka a domluví se s ním ohledně dostupnosti a ceny a poskytne informace o správném a bezpečném užívání Léčivého přípravku a jeho uchování. V rámci zmíněné komunikace mezi Uživatelem a Lékárnou budou též řešeny alternativy k předepsanému Léčivému přípravku (tj. tzv. možnost generické substituce). Zároveň Lékárna uvědomí Poskytovatele o tom, že došlo k navázání komunikace mezi Lékárnou a Uživatelem. V případě, že tak Lékárna neučiní v rozumné době od okamžiku využití Zprostředkování výdeje Léčivého přípravku (eventuálně Zprostředkování donášky Léčivého přípravku) Uživatelem podle

Stránka 31 z 34

provozní doby Lékárny, informuje o tom Poskytovatel Uživatele a zároveň zašle urgenci Lékárně. V případě, že Poskytovatel neobdrží v přiměřené době potvrzení o spojení mezi Lékárnou a Uživatelem, doporučí Uživateli, aby si zakoupení Léčivého přípravku zajistil u jiné Lékárny nebo jiným způsobem než pomocí Zprostředkování výdeje Léčivého přípravku (či Zprostředkování donášky Léčivého přípravku). Skutečnost, že Uživatel nebyl Lékárnou kontaktován, neznamená, že Lékárna nemá požadovaný Léčivý přípravek k dispozici nebo že ho z jiných důvodů nemůže či odmítá Uživateli vydat.

6)Pokud Uživatel potvrdí cenu a zároveň bude možné Léčivý přípravek (Léčivé přípravky)

vLékárně rezervovat, Uživatel bude ze strany Lékárny vyzván, že si Léčivý přípravek (Léčivé přípravky) může v Lékárně vyzvednout. Následně je Uživatel povinen si vyzvednout Léčivý přípravek (Léčivé přípravky) v Lékárně a při výdeji je povinen sdělit Heslo pro komunikaci. Zmíněné v předchozí větě platí i pro případ, kdy Uživatel pověřil převzetím Léčivého přípravku v prostorách Lékárny další osobu (tzn. Pro účely převzetí Léčivého přípravku je Uživatel povinen takové pověřené osobě sdělit Heslo pro komunikaci.).

7)V případě, že:

bude ze strany Zákazníka využito Zprostředkování donášky Léčivého přípravku;

bude zrealizováno zmíněné v ustanovení čl. II odst. 5 Podmínek užití;

nebude zjištěno, že Léčivý přípravek není přípustné podrobit převzetí mimo prostory Lékárny (tzn. donášce);

dojde následně v rámci komunikace mezi Zákazníkem a Lékárnou k vzájemnému potvrzení možnosti realizace donášky Léčivého přípravku na požadovanou adresu.

Následně Lékárna zajišťující donáškovou službu, a to po nachystání Léčivého přípravku společně s potřebnými dokumenty (tj. účet, písemné poučení o správném a bezpečném užívání a uchování vydaného léčivého přípravku – včetně souhlasného prohlášení o realizaci poučení, protokol o předání a převzetí léčivého přípravku), kontaktuje Uživatele s informací, kdy bude mít Lékárna možnost dodat Léčivý přípravek na adresu požadovanou Uživatelem.

Donáška Léčivého přípravku je vždy realizována za podmínek splňující požadavky držitele rozhodnutí o registraci Léčivého přípravku ve smyslu Zákona o léčivech.

Zákazník při donášce Léčivého přípravku (Léčivých přípravků) je povinen sdělit Heslo pro komunikaci, což platí i pro případ, že Zákazník pověřil převzetím Léčivého přípravku další konkrétní fyzickou osobu (tzn. Pro účely převzetí Léčivého přípravku je Uživatel povinen takové pověřené osobě sdělit Heslo pro komunikaci.). Nebude-li Heslo pro komunikaci při předání a převzetí Léčivého přípravku sděleno, Lékárna doručovaný Léčivý přípravek nepředá.

Dochází-li k předání a převzetí Léčivého přípravku mimo prostory Lékárny (donáška Léčivého přípravku) je možné částku (tj. částka za Léčivý přípravek, která není hrazena ze systému veřejného zdravotního pojištění ve smyslu zákona č. 48/1197 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších právních předpisů) za Léčivý přípravek hradit pouze v hotovostní formě.

Uživatel či Uživatelem pověřená osoba při doručení Léčivého přípravku svým vlastnoručním podpisem potvrzuje:

realizaci jak ústního poučení o správném a bezpečném užívání a uchovávání

Stránka 32 z 34

Léčivého přípravku, tak i převzetí písemného poučení o správném a bezpečném užívání, uchovávání Léčivého přípravku,

převzetí Léčivého přípravku;

8)Uživatel bere na vědomí, že jakmile dojde k předání a převzetí Léčivého přípravku nese Uživatel odpovědnost za správné a bezpečné uchování Léčivého přípravku, které bude odpovídat požadavkům držitele rozhodnutí o registraci Léčivého přípravku ve smyslu Zákona o léčivech. Zmíněné v předchozí větě platí o pro případ, že Uživatel pověří převzetím Léčivého přípravku jinou fyzickou osobu.

9)V Lékárně jsou všechny materiály související s donáškou Léčivého přípravku archivovány.

10)Pokud Uživatel zadá do internetového formuláře Aplikace Číslo občanského průkazu nebo Číslo cestovního pasu, farmaceut v Lékárně na jeho základě nahlédne do tzv. lékového záznamu Zákazníka ve smyslu ustanovení § 81d Zákona o léčivech (dále jen „Lékový záznam”), který obsahuje informace o Léčivých přípravcích, které má Uživatel předepsány nebo které mu již byly v minulosti vydány. Na základě takového nahlédnutí identifikuje farmaceut Uživatelem požadovaný Léčivý přípravek a následně jej Zákazníkovi vydá způsobem, na kterém se s ním domluví.

11)Aby mohl farmaceut v Lékárně použít Číslo občanského průkazu nebo Číslo cestovního pasu Uživatele a následně nahlédnout do Lékového záznamu Uživatele, jak je uvedeno výše, je nutné, aby k tomu Uživatel pro účely použití této služby udělil Lékárně souhlas. Ustanovení

§81d a § 81e Zákona o léčivech předpokládá, že Lékárna použije Číslo občanského průkazu

nebo Číslo cestovního pasu Uživatele k tomuto účelu v rámci osobní konzultace s Uživatelem, který Lékárně při konzultaci předloží svůj doklad totožnosti (tzn. občanský průkaz nebo cestovní pas ve smyslu příslušných obecně závazných právních předpisů) a zároveň nevysloví nesouhlas s možností Lékárny nahlížet do jeho Lékového záznamu, případně odvolá svůj dřívější nesouhlas. S ohledem na to, že účelem Služeb je umožnit Uživateli zakoupení Léčivého přípravku bez nutnosti fyzicky navštívit Lékárnu, má se za to, že Uživatel uděluje Lékárně svůj souhlas k nahlédnutí do Lékového záznamu na základě vyplnění Čísla občanského průkazu nebo vyplnění Čísla cestovního pasu do internetového formuláře Aplikace. Pro případ, že by Uživatel svůj souhlas chtěl odvolat, může tak učinit při následné osobní konzultaci s Lékárnou uskutečněnou telefonicky nebo emailovým sdělením, případně osobně.

12)S každým Ereceptem je možné Službu použít pouze jedenkrát.

13)Využití Služeb nemá vliv na délku platnosti Ereceptu a Uživatel proto musí sledovat její běh zejména v případě, že jej Lékárna nekontaktuje v rozumné době od okamžiku využití Služby Uživatelem (viz čl. II odst. 5 a násl. Podmínek užití).

14)Prodej (výdej) Léčivého přípravku Uživateli je plně v odpovědnosti Lékárny, resp. osoby, která takové lékárenské zařízení provozuje na základě pravomocného správního rozhodnutí vydaného zejména v souladu se Zákonem o zdravotních službách. Poskytovatel není oprávněn poskytovat lékárenskou péči na základě odpovídajícího pravomocného správního rozhodnutí ve smyslu Zákona o zdravotních službách. Poskytovatel do prodeje Léčivého přípravku žádným způsobem nezasahuje, a ani se na něm nijak ekonomicky či fakticky nepodílí. Poskytovatel rovněž žádným způsobem nekomunikuje s tzv. centrálním úložištěm elektronických receptů ve smyslu Zákona o léčivech, ve kterém je Erecept po jeho vystavení

Stránka 33 z 34

tzv. uložen pro potřeby lékařů, farmaceutů apod., a nemá přístup do lékového záznamu Zákazníka ve smyslu Zákona o léčivech.

15)Pokud v rámci výdeje Léčivého přípravku nebo donášky Léčivého přípravku Uživatel pověří převzetím Léčivého přípravku příslušnou fyzickou osobu, nese Uživatel plnou odpovědnost za její výběr a její schopnost poskytnout Uživateli informace o správném a bezpečném užívání Léčivého přípravku a jeho uchování, které takové pověřené osobě byly poskytnuty ze strany Lékárny.

III.Závěrečná ustanovení

1)Spory s Lékárnou ohledně koupě Léčivého přípravku je Zákazník v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1), písmeno j) Občanského zákoníku, oprávněn řešit mimosoudní stížností u kontrolního orgánu, kterým je Státní ústav pro kontrolu léčiv, identifikační číslo: 000 23 817, adresa: Šrobárova 48, 100 41, Praha 10, tel: +420 272 185 111, e-mail: „posta@sukl.cz“, www: http://www.sukl.cz“.

2)K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy mezi Zákazníkem a Lékárnou je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz (dále ČOI). Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím (Lékárnou) a kupujícím (Zákazník) z kupní smlouvy. Mimosoudní řešení sporu se zahajuje na návrh kupujícího (Zákazníka), který je kupující oprávněn podat nejpozději do 1 (slovy: jednoho) roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího (Lékárny) poprvé. Další informace o náležitostech návrhu na zahájení sporu a způsobu jeho vedení jsou uvedeny v ustanovení § 20d až 20h zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších právních předpisů.

3)Vztah mezi Poskytovatelem, Lékárnou a Uživatelem se ve věcech neupravených těmito Podmínkami užití řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména Občanského zákoníku, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

V Praze, dne 31.3. 2021

…………………..

EUC a.s.

Ing. Václav Vachta,

MBA

předseda

představenstva

(prostý elektronický

podpis)

Stránka 34 z 34