Zpět

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(dále jen „Souhlas“)

1.Já, výše specifikovaný/á v tomto vstupním formuláři k aktivaci distančního poskytování zdravotních služeb tímto dávám správci osobních údajů, tj. společnost EUC a.s., identifikační číslo: 267 30 413, se sídlem Evropská 859/115,Vokovice, 160 00 Praha 6, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soud v Praze pod spisovou značkou B 7918 (dále jen „Správce“) souhlas se zpracováním svých níže specifikovaných osobních údajů, které o mne Správce získá v průběhu poskytování zdravotních služeb distančním způsobem. Správci dávám výslovný souhlas se zpracováním těchto mých osobních údajů: 1) osobní jméno, 2) příjmení, 3) datum narození, 4) e-mailová adresa, 5) pohlaví, 6) počet dětí, 7) kdy proběhla moje poslední návštěva u praktického lékaře, 8) kdy proběhla moje poslední návštěva u zubaře, 9) moje hmotnost, 10) moje výška, 11) typ zaměstnání (sedavé/nesedavé), 12) počet hodin v týdnu věnovaných sportu, 13) v kolik chodíváte zpravidla večer spát, 14) čas mého ranního vstávání, 15) údaje o mém stravování, 16) údaje o tom, zdali trpím úzkostmi či depresemi, 17) údaj o tom, zdali trpím diabetem či nikoliv, 18) údaj o tom, zdali jsem kuřákem/kuřačkou či nikoliv, 19) údaj o tom, zdali mám alergii na laktózu či nikoliv, 20) údaj o tom, zdali mám problémy se spánkem či nikoliv (dále jen „Osobní údaje“).

2.Právním důvodem zpracování Osobních údajů je tento Souhlas.

3.Tímto souhlasím, aby Správce mé Osobní údaje zpracovával za následujícím účelem:

zasílání marketingových sdělení týkajících se nabídky služeb a zboží Správce a popřípadě dalších společností, které jsou součástí zdravotnické skupiny EUC (tj. společnosti, které jsou alespoň z části vlastněny Správcem).

4.Tímto beru na vědomí, že Správce nebude mé Osobní údaje předávat dalším osobám, s výjimkou případů, kdy se bude jednat o zpracování osobních údajů pro Správce v souvislosti s plněními, které si Správce objednal od takové další osoby, která se bude nacházet v právním postavení zpracovatele osobních údajů ve smyslu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“).

5.Souhlasím, aby Správce mé Osobní údaje zpracovával k výše uvedenému účelu a uchovával po dobu trvání 2 (slovy: dvou) let ode dne, v němž subjekt údajů čerpal naposledy služby poskytované Správcem. Nebude-li po uplynutí uvedeného období dán jiný právní základ (např. tzv. oprávněný zájem) pro zpracování Osobních údajů, dojde k vymazání Osobních údajů, k jejichž zpracování docházelo na základě tohoto Souhlasu.

6.Jsem si vědom/a, že mé Osobní údaje budou zpracovávány za účelem přímého marketingu a nebudou předmětem automatického rozhodování a profilování ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

7.Jsem si vědom/a, že tento Souhlas mohu kdykoliv odvolat. Odvoláním Souhlasu není dotčena zákonnost zpracování

Osobních údajů vycházejících ze Souhlasu, který byl dán před odvoláním (odvolání Souhlasu nemá účinky zpětně). Odvolání lze učinit jednostranným písemným prohlášením vůči Správci, doručeným do místa sídla Správce. Pokud Souhlas odvolám, mohu požadovat, aby Správce záznam a upravený záznam vymazal.

8.Jsem si vědom/a svého práva na přístup k Osobním údajům. Mohu po Správci požadovat informace o účelu zpracování, kategoriích dotčených Osobních údajů, případných příjemcích Osobních údajů, plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy. Správce je povinen na mou žádost poskytnout i kopii záznamu/upraveného záznamu.

9.Jsem si vědom/a svého práva požadovat, aby mi Správce poskytl ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu Osobní údaje, které jsou zpracovány, a případně tyto předal jinému správci, kterého určím.

10.Jsem si vědom/a, že v záležitostech týkajících se zpracování Osobních údajů na základě tohoto Souhlasu se vedle Správce mohou obracet i na pověřence pro ochranu osobních údajů, tj. na základě rozhodnutí Správce Ing. Jiří Benedikt, tel. číslo: +420 731 546 921, emailová adresa: jiri.benedikt@euc.cz.

11.Jsem si vědom/a svého práva, v případě podezření na nezákonný postup Správce při zpracování Osobních údajů, podat podnět/stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

12.Tento Souhlas je svobodným, konkrétním, informovaným a jednoznačným projevem mé vůle a uděluji jej dobrovolně a bezplatně.